Państwowa Komisja ma uprawnienia do wykonywania konkretnych zadań w zakresie wyjaśniania przypadków wykorzystania seksualnego osób poniżej 15 roku życia. Może się zająć też sprawami z przeszłości – przedawnionymi. Jeśli: 

Jesteś poszkodowanym / Chcesz pomóc osobie poszkodowanej

Państwowa Komisja może: 

Sprawdzić prawidłowość działań w sprawie

Na podstawie Twojego wniosku Państwowa Komisja może monitorować działania prowadzone w Twojej sprawie lub zbadać sprawę zakończoną. Dotyczy to działań prowadzonych przez  organy –  prokuraturę i sądy.

 

Państwowa Komisja jest wtedy na bieżąco informowana o przebiegu danego postępowania, ma też prawo wglądu w akta. Może skierować wniosek do prokuratury o objęcie danej sprawy nadzorem. Może też skierować do Prokuratora Generalnego wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej albo kasacji od prawomocnego orzeczenia sądu kończącego sprawę.

Przekazać sprawę prokuraturze

Po otrzymaniu informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, czy to od konkretnej osoby, czy też z innych źródeł, Państwowa Komisja przekazuje sprawę prokuraturze. Informacje do Komisji można przekazać pisemnie (mailowo lub pocztą tradycyjną) lub osobiście podczas tzw. wysłuchania w siedzibie Komisji.

Uwaga: Jeśli ktoś wiedział o wykorzystaniu seksualnym dziecka a nie zgłosił tego organom ścigania, również popełnił przestępstwo niezawiadomienia (z art. 240 Kodeksu karnego).

Uwaga: Dokonanie zgłoszenia Państwowej Komisji jest równoznaczne z zawiadomieniem prokuratury/ organu ścigania.

Nadać bieg sprawie przedawnionej

Państwowa Komisja w sprawach, które przedawniły się, wszczyna postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy miało miejsce wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Jeżeli miało miejsce – wydaje postanowienie o dokonaniu wpisu w Rejestrze Komisji (część Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości).

Jeśli w danej sprawie przedawnionej nie było prowadzone żadne postępowanie, Komisja zgłasza ją do prokuratury w celu formalnego stwierdzenia przedawnienia karalności czynu. Następnie sprawa wraca do Państwowej Komisji i jest prowadzone postępowanie wyjaśniające opisane wyżej.

Pomóc w sądzie na prawach oskarżyciela posiłkowego

Na wniosek osoby poszkodowanej Państwowa Komisja może uczestniczyć w postępowaniu karnym w sądzie na prawach oskarżyciela posiłkowego, co jest dodatkowym wsparciem prawnym. Komisja może wtedy np. wnosić o uwzględnienie wniosków dowodowych lub odwoływać się od wyroku, składać wnioski dowodowe, zadawać pytania. 

 

Jeśli chcesz zgłosić aktualną bądź przedawnioną sprawę wykorzystania seksualnego osoby poniżej 15 roku życia, napisz do nas.

Masz pytanie?

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity