Wyszukiwarka


12 lipca 2021 r., Warszawa 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego do lat 15, zwany dalej „Urzędem PKDP”, uprzejmie informuje, że: 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd PKDP; 
 • w sprawie ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się pod adresem mailowym: iod@pkdp.gov.pl. 
 • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 
  w celu wykonania umowy, której jestem stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  
 • odbiorcą danych osobowych będą upoważnione podmioty do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz podmioty działające na rzecz administratora danych, tj. podmioty świadczące usługi: prawne, informatyczne, bhp, archiwizacyjne – na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów powierzenia, 
 • Pani/Pana dane będą przechowywane do realizacji celu, do którego zostały zebrane, 
  a następnie do celów ewentualnego dochodzenia roszczeń, aż do ich przedawnienia, 
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych prawa te mogą zostać wyłączone lub ograniczone, w przypadku gdy Administrator wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego Pani/Pana danych wynikają z realizacji zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że dane te są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 • ma Pani/Pan prawo wycofania zgody, w zakresie, w którym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie takiej zgody; wszystkie czynności dokonane na podstawie zgody zachowują ważność,  
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznam , iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
Copyright ©2023 All rights reserved | Created by nFinity