Jako osoba odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie i wykonywanie zadań ustawowych przez Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, po szczegółowym zapoznaniu się z działalnością Komisji i Urzędu, dokumentacją i wszystkimi sprawami jakie były procedowane przez Komisję i Urząd od początku działalności instytucji, w tym sprawami wewnętrznymi, kulturą organizacyjną i warunkami pracy informuję,
że w związku z szeregiem wątpliwości, problemów i nieprawidłowości postanowiłam złożyć wniosek o odwołanie dwóch członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

 

Członkowie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 powinni prezentować swoimi postawami
i zachowaniem najwyższe standardy etyczne. Powinni w pełni angażować się w prace Komisji, szanować pracowników i współpracowników, kierować się zasadami dyscypliny finansów publicznych, współtworzyć dobrą atmosferę w środowisku pracy, a w postępowaniach wyjaśniających zachowywać poufność i na pierwszym miejscu stawiać najwyższe dobro osób poszkodowanych. Powinni być osobami o nieposzlakowanej opinii.

 

Wniosek o odwołanie dwóch członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wraz z uzasadnieniem i dokumentami został skierowany do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pana Szymona Hołowni, zgodnie z kompetencjami. Wniosek zostanie zaopiniowany przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a następnie skierowany zostanie do Sejmu i zostanie poddany głosowaniu.

 

Karolina Maria Bućko
Przewodnicząca Państwowej Komisji