STRUKTURA

W skład Urzędu wchodzą:  

 • Departament Postępowań Indywidualnych (DPI)
 • Departament Postępowań Wyjaśniających (DPW)
 • Departament Edukacji i Prewencji (DEP)
 • Wieloosobowe Stanowisko Analityczno-Badawcze (SAB)
 • Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
 • Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych
 • Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF)
  • Wydział Finansowy
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Prawno-Organizacyjnych
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Administracyjnych
ZADANIA
Kierownictwo

Paulina Rezler

Dyrektor Generalny

Zadania

Do zadań Dyrektora Generalnego należy w szczególności:  

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Przewodniczącego;
 2. określanie zadań merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu;
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 4. nadzór nad spójnością prac wszystkich komórek organizacyjnych;
 5. składanie oświadczeń woli w imieniu Urzędu, w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt d;
 6. wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w myśl ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 7. reprezentowanie Urzędu w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Przewodniczącym;
 8. udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Urzędu, w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego;
 9. współdziałanie z Państwową Komisją.
Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • Nr tel.
 • 22 699 60 51
Kierownictwo

Katarzyna Czaj-Trzcińska

Dyrektor Departamentu Postępowań Indywidualnych

Zadania

Do zadań Departamentu Postępowań Indywidualnych należy w szczególności:  

 1. przyjmowanie, analizowanie i przekazywanie zgłoszeń, o których mowa w art. 21 Ustawy do właściwego prokuratora;
 2. obsługa merytoryczna spraw, w których Państwowa Komisja monitoruje postępowanie na podstawie art. 24 i art. 25 Ustawy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa na tle seksualnym na szkodę małoletniego poniżej lat 15 lub podejrzeniem niezawiadomienia o tym przestępstwie;
 3. zwracanie się do organów władzy państwowej, osób fizycznych lub prawnych oraz innych podmiotów w celu uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prac Państwowej Komisji;
 4. podejmowanie interwencji i działań mających na celu wspieranie osób pokrzywdzonych w postępowaniach prowadzonych przed organami państwa;
 5. uczestniczenie we wskazanych przez Komisję postępowaniach sądowych na prawach
  oskarżyciela posiłkowego za zgodą osoby pokrzywdzonej;
 6. przygotowanie projektów wniosków do Prokuratora Generalnego o wniesienie skargi nadzwyczajnej albo kasacji od prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 1 pkt 2 Ustawy oraz o objęcie prowadzonych postępowań szczególnym nadzorem;
 7. przygotowywanie projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2 Ustawy oraz projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niezawiadomienia właściwego organu o ww. czynach;
 8. przygotowywanie projektów zawiadomień w sprawach fałszywych zgłoszeń kierowanych do
  Komisji o popełnieniu przestępstw, o których mowa w art.1 pkt 2 Ustawy;
 9. opracowanie projektów pism związanych z prowadzonymi sprawami;
 10. przygotowywanie zestawień i wykazów dotyczących prowadzonych spraw;
 11. przygotowywanie wkładów merytorycznych do komunikatów i informacji prasowych;
 12. opracowywanie projektu stanowiska Komisji w przedmiocie uznania za oczywiście bezzasadne zgłoszenia, o którym mowa w art. 21 Ustawy;
 13. analiza stanu prawnego będącego w zainteresowaniu departamentu;
 14. wykonywanie innych zadań, niezbędnych do realizacji celów Państwowej Komisji, zleconych przez Przewodniczącego lub Dyrektora Generalnego.
Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • Nr tel.
 • 22 699 60 51
Kierownictwo

Marcin Lechowicz

Dyrektor Departamentu Postępowań Wyjaśniających

Zadania

Do zadań Departamentu Postępowań Wyjaśniających należy obsługa merytoryczna, administracyjna i biurowa Państwowej Komisji w zakresie postępowań wyjaśniających, w szczególności:

 1. ewidencjonowanie i przechowywanie korespondencji (w tym w formie elektronicznej) dotyczącej postępowań wyjaśniających;
 2. dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt postępowań wyjaśniających;
 3. prowadzenie rejestru spraw;
 4. przygotowywanie wzorów postanowień i uchwał;
 5. udostępnianie akt postępowań wyjaśniających osobom uprawnionym oraz dokumentowanie ich obiegu;
 6. wydawanie osobie poszkodowanej i osobie wskazanej jako sprawca w aktach sprawy kopii, fotokopii, odpisów, wyciągów, z akt postępowania wyjaśniającego;
 7. przygotowywanie posiedzeń Państwowej Komisji oraz sprawdzanie przed posiedzeniem, czy w sprawie zostały doręczone zaproszenia i wezwania, a w przypadku braku dowodu doręczenia lub stwierdzenia, że adresat nie otrzymał przesyłki – przedstawianie akt postępowania wyjaśniającego Przewodniczącemu posiedzenia w celu wydania dodatkowych zarządzeń, które zapobiegłyby odroczeniu posiedzenia;
 8. weryfikacja danych w systemie PESEL;
 9. obsługa postępowania odwoławczego;
 10. wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem postanowień o wpisie w Rejestrze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 31, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 181), do Krajowego Rejestru Karnego;
 11. przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych zakresie prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 12. analiza bieżącego orzecznictwa z zakresu postępowania cywilnego mającego wpływ na postępowanie wyjaśniające;
 13. prowadzenie terminarza posiedzeń;
 14. obsługa wniosków o zwrot kosztów podróży;
 15. wykonywanie czynności związanych ze skierowaniem wniosku o ukaranie biegłego. lub świadka oraz sprowadzenie świadka;
 16. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem wysłuchania w miejscu zamieszkania lub wysłuchania na odległość za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 17. kontakt z sądami i prokuraturami w sprawach dotyczących przesyłania akt;
 18. przygotowywanie komentarzy i orzecznictwa pod kątem czynu zabronionego opisanego w aktach sprawy;
 19. przygotowywanie analiz sprawy pod kątem podejmowania dalszych czynności w postępowaniu wyjaśniającym;
 20. sporządzanie protokołu z posiedzenia w postępowaniu wyjaśniającym;
 21. przechowywanie i archiwizowanie akt postępowań wyjaśniających w sprawach zakończonych.

 

 

Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • Nr tel.
 • 22 699 60 51
Kierownictwo

Weronika Jakubowska

Dyrektor Departamentu Edukacji i Prewencji

Zadania

Do zadań Departamentu Edukacji i Prewencji należy w szczególności:  

 1. wspieranie przedsięwzięć społecznych mających na celu promowanie właściwych postaw społecznych w zakresie zgłaszania organom ścigania przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich, w tym prowadzenie kampanii informacyjnych;  
 2. prowadzenie działań uświadamiających w zakresie problematyki wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej lat 15 oraz sposobów reagowania na nie;
 3. współdziałanie z organami państwa, stowarzyszeniami, samorządami zawodowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami, organizacjami oraz zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich;
 4. prowadzenie badań zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej lat 15;
 5. opracowywanie sprawozdań, o których mowa w art. 42 ust. 1 i raportów, o których mowa w art. 43a ust. 1 Ustawy;
 6. opracowywanie standardów chroniących dzieci przed przestępczością przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;  
 7. opracowywanie i przedstawianie Państwowej Komisji projektów raportów z działalności Państwowej Komisji zawierających wnioski i rekomendacje dla organów państwa, organizacji i podmiotów w zakresie zapobiegania nadużyciom seksualnym i ich zwalczania;  
 8. prowadzenie określonych przez Państwową Komisję działań uświadamiających w zakresie problematyki nadużyć seksualnych i przestępstw pedofilii, sposobów reagowania na nie oraz oceny symptomów świadczących o tym, że małoletni poniżej lat 15 może być ofiarą nadużycia seksualnego lub przestępstwa pedofilii;  
 9. przygotowanie i przesłanie do właściwych organów wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych;  
 10. realizowanie współpracy międzynarodowej w zakresie właściwości Komisji.  
Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • Nr tel.
 • 22 699 60 51
Zadania

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Analityczno-Badawczego należy:

 1. prowadzenie badań zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej lat 15;
 2. opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych badań;
 3. opracowywanie raportu dotyczącego zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej lat 15 wraz z rekomendacjami;
 4. udział w pracach koncepcyjnych i badawczo-analitycznych obejmujących opracowywanie rozwiązań z zakresu prewencji i edukacji, w tym metod i narzędzi walidacji, rekomendacji, podręczników i instruktaży;
 5. gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, praktyk i badań z zakresu prewencji i edukacji w Polsce i za granicą.
Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • Nr tel.
 • 22 699 60 51
   
Kierownictwo

Małgorzata Adamczyk

Audytor Wewnętrzny

Zadania

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego, a w szczególności:

 1. przedstawianie Przewodniczącemu obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania w Urzędzie systemów zarządzania i kontroli pod względem adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, a także inicjowanie potrzeby wprowadzania zmian, w tym dostosowania procedur do obowiązującego porządku prawnego;
 2. wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu;
 3. monitorowanie i prowadzenie czynności sprawdzających wydanych zaleceń audytowych.
Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • Nr tel.
 • 22 699 60 51
Kierownictwo

Michał Mrówka

Inspektor Ochrony Danych

Zadania

Do zdań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. informowanie Urzędu oraz pracowników Urzędu, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów o ochronie danych oraz polityk Urzędu w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielanie na żądanie Urzędu zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia;
 4. współpraca z organem nadzorczym ustanowionym zgodnie z art. 51 RODO;
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach dot. ochrony danych osobowych.
Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • E-mail
 • iod@pkdp.gov.pl
 • Nr tel.
 • 22 699 60 51
Kierownictwo

Izabela Lasocka

Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zadania

Do zadań Specjalisty Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

 1. organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. sporządzanie dokumentacji bhp i nadzór nad jej przechowywaniem;
 3. udział w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 4. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 6. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 8. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy;
 9. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 10. doradztwo w zakresie zastosowania urządzeń mających wpływ na warunki pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej pracowników.
Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • Nr tel.
 • 22 699 60 51
Zadania

Do zadań Biura Administracyjno-Finansowego należy:

 1. obsługa administracyjna Urzędu;
 2. obsługa finansowa Urzędu;
 3. obsługa organizacyjna Urzędu;
 4. obsługa kadrowa Urzędu.

 

W ramach Biura Administracyjno-Finansowego funkcjonuje:

 • Wydział Finansowy
 • Wieloosobowe Stanowisko do spraw prawno-organizacyjnych
 • Wieloosobowe Stanowisko do spraw administracyjnych

 

Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • Nr tel.
 • 22 699 60 51
Kierownictwo

Elżbieta Korlak

Główny Księgowy

Zadania

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy prowadzenie spraw finansowych Urzędu, w szczególności:

 1. przygotowywanie projektu budżetu Urzędu z uwzględnieniem zasad, trybu i terminów określonych w obowiązujących przepisach oraz bieżąca obsługa finansowo-księgowa budżetu;
 2. przygotowywanie projektu planu finansowego;
 3. sporządzenie planu finansowego i wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym;
 4. prowadzenie ewidencji zaangażowania środków na podstawie zawartych umów i porozumień oraz innych dokumentów powodujących lub stwierdzających powstanie zobowiązania;
 5. prowadzenie rachunkowości Urzędu oraz jego gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 6. sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań i analiz dotyczących wykorzystania środków finansowych budżetowych i pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji Urzędu;
 7. przedstawianie Przewodniczącemu okresowych sprawozdań i analiz dotyczących wykorzystania środków finansowych;
 8. kontrola przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sposobu ich dokumentowania.
Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • Nr tel.
 • 22 699 60 51
Zadania

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska do spraw prawno-organizacyjnych należy w szczególności:

 1. obsługa prawna i reprezentowanie Komisji w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych lub innych toczących się przed organami administracji, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi lub Sądem Najwyższym;
 2. wykonywanie czynności wskazanych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) takich jak prowadzenie kancelarii tajnej, o ile utworzenie takiej kancelarii będzie wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
 3. obsługa Państwowej Komisji i Urzędu w zakresie komunikacji z mediami poprzez organizowanie i koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej, w tym również w zakresie zamieszczanych na stronie internetowej komunikatów, materiałów i innych informacji przygotowywanych przez komórki organizacyjne;,
 4. wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.) poprzez uzgadnianie dopuszczalności i zakresu udostępniania informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie, a także obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. ewidencjonowanie i przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, senatorskie;
 6. przygotowywanie projektów pism dla komisji sejmowych, posłów i senatorów oraz podmiotów zewnętrznych;
 7. przygotowywanie upoważnień i ewidencjonowanie ich;
 8. przygotowywanie projektów zarządzeń Przewodniczącego i Dyrektora Generalnego;
 9. prowadzenie i przechowywanie rejestrów zarządzeń obowiązujących w Urzędzie;
 10. sporządzanie projektów umów i porozumień na wniosek i we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi;
 11. odbieranie od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oświadczeń o zachowaniu danych osobowych w poufności, przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 12. wspieranie innych komórek organizacyjnych w bieżącej realizacji ich zadań;
 13. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Generalnego lub Przewodniczącego.
Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • Nr tel.
 • 22 699 60 51
Zadania

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska do spraw administracyjnych należy w szczególności:

 1. administrowanie majątkiem i prowadzenie bieżącej obsługi gospodarczej Urzędu;
 2. prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej Urzędu;
 3. prowadzenie spraw kadrowych związanych ze stosunkiem pracy w ramach Urzędu i zarządzanie rozwojem pracowników, organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy;
 4. obsługa członków Państwowej Komisji w zakresie uprawnień pracowniczych lub innych;
 5. organizacja i obsługa zamówień publicznych;
 6. obsługa obiegu korespondencji i dokumentów Państwowej Komisji i Urzędu;
 7. gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiałów archiwalnych;
 8. archiwizowanie dokumentacji Urzędu;
 9. administrowanie wewnętrzną siecią teleinformatyczną;
 10. obsługa informatyczna, zaopatrzeniowa i transportowa Urzędu;
 11. organizacja techniczna posiedzeń Państwowej Komisji;
 12. prowadzenie ewidencji pieczęci używanych przez Państwową Komisję i Urząd;
 13. gospodarowanie środkami transportu – samochodami służbowymi, będącymi w dyspozycji Państwowej Komisji;
 14. utrzymanie czystości Urzędu.
Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • Nr tel.
 • 22 699 60 51
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity