Konsekwentne stosowanie zasady jednorazowego przesłuchiwania dziecka w sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego i precyzyjne warunki przesłuchania powtórnego oraz zasądzanie terapii odwykowych wobec sprawców uzależnionych – to najważniejsze z postulatów Państwowej Komisji kierowane do środowiska sędziów i prokuratorów. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do dyrekcji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

 

Państwowa Komisja podkreśla konieczność właściwego stosowania przepisów dotyczących ponownego przesłuchania małoletniego przez prokuratorów. Powinno ono być dokonywane w drodze wyjątku i wyłącznie po otrzymaniu opinii biegłego – jeśli wprost wskazuje konieczność sprawdzenia warunków osobistych dziecka. Celem tej szczególnej ochrony jest uniknięcie powtórnej traumatyzacji małoletniego.

 

Z badań Państwowej Komisji wynika również, że zdecydowana większość sprawców – 80 proc.– popełnia czyn pod wpływem alkoholu lub jest od niego uzależnionych (mowa także o uzależnieniu od innych substancji psychoaktywnych). Dlatego też szczególnie zasadne jest zasądzanie wobec nich terapii w trakcie odbywania kary. Z badań przeprowadzonych przez Państwową Komisję wynika, iż jest to nadal rzadka praktyka.

 

Zadaniem ustawowym Państwowej Komisji jest między innymi badanie sposobu reagowania różnych podmiotów podczas wyjaśniania wykorzystania seksualnego dzieci. W ramach analizy danych oraz monitorowania postępowań prowadzonych prokuraturę i sądy Państwowa Komisja identyfikuje problemy pojawiające się w praktyce ścigania sprawców wykorzystania seksualnego i ich karania. Wyniki badania zjawiska pedofilii w Polsce przedstawione w lipcowym raporcie. Jego finalną część stanowią rekomendacje stworzone na podstawie wniosków płynących z wysłuchań osób pokrzywdzonych, badań własnych i spraw powierzonych Państwowej Komisji. Badania  są kontynuowane. Więcej o rekomendacjach i wynikach badań: https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-komisji/