Przedstawiamy pierwszy raport Państwowej Komisji z jej aktywności po roku działania. Cały dokument składa się z ośmiu części. W pierwszej przedstawione zostały zadania i usytuowanie Państwowej Komisji na tle innych organów władzy publicznej i podmiotów sprawujących wymiar sprawiedliwości.  

W kolejnej części opisano zjawisko wykorzystania seksualnego dzieci w aspektach prawnym i psychologiczno-seksuologicznym. Opis ten stanowi wstęp teoretyczny do – przeprowadzonych przez Państwową Komisję – ogólnopolskich badań nad problemem przestępczości seksualnej na szkodę dzieci poniżej lat 15 w latach 2017-2020, których wyniki zostały zaprezentowane w części trzeciej. 

 

W części czwartej znajduje się opis działań podjętych przez Państwową Komisję w związku ze zgłoszonymi sprawami, a także informacje o uczestnictwie w postępowaniach karnych na prawach oskarżyciela posiłkowego, monitorowanych postępowaniach i wnioskach do Prokuratora Krajowego. 

 

Na podstawie analizy przyjętych spraw możliwa była identyfikacja występujących w prowadzonych postępowaniach karnych problemów, które opisano w części piątej raportu. Następnie zaprezentowano specyfikę postępowań wyjaśniających prowadzonych w sprawach, w których doszło do przedawnienia karalności (część szósta). 

 

Ponadto, w części siódmej opisano działania Państwowej Komisji w zakresie inicjatyw ustawodawczych i kontaktów z podmiotami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi. 

 

Finalną część raportu stanowią rekomendacje stworzone na podstawie wniosków płynących z wysłuchań osób pokrzywdzonych, badań własnych i spraw powierzonych Państwowej Komisji.

 

Zapraszamy do lektury i korzystania z raportu!

Copyright ©2022 All rights reserved | Created by nFinity