W dniu 22 lipca 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw. Pierwsze czytanie tego dokumentu zaplanowano w Sejmie na dzień 16 września b. r.

Omawiany projekt powstał w wyniku współpracy Państwowej Komisji z Kancelarią Prezydenta RP. Zawiera on m. in. propozycję:

– uzupełnienia obowiązujących regulacji, w szczególności w zakresie prowadzenia przez Państwową Komisję postępowania wyjaśniającego

– zwiększenia podmiotowości poszkodowanego, w tym prawa do złożenia sprzeciwu odnośnie do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, prawa do złożenia odwołania od postanowienia Państwowej Komisji o odmowie wpisu w rejestrze (aktualnie prawo takie posiada tylko osoba wskazana jako sprawca)

– zwiększenia anonimizacji w wymiarze podmiotowym (objęcie osoby zgłaszającej) oraz przedmiotowym (do wszystkich informacji oraz postępowania wyjaśniającego)

– doprecyzowanie przepisów dotyczących dostępu Państwowej Komisji do dokumentów posiadanych przez instytucje i organizacje.

Państwowa Komisja powołana została do istnienia na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Jej działania w sposób dokładny opisane zostały w dwóch opublikowanych dotąd raportach. (link: https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-komisji/ )