W dniu 28.03.2022 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu zawiadomił Państwową Komisję o zwróceniu się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego wykładni art. 240 § 1 Kodeksu karnego.

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kaliszu odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie zaniechania niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania o posiadaniu wiarygodnej wiadomości o popełnieniu przestępstwa wykorzystania seksualnego osoby małoletniej poniżej 15. roku życia. Odmowa wszczęcia śledztwa została uzasadniona przyjętą przez prokuraturę wykładnią art. 240 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którą za zaniechanie powiadomienia organów ścigania nie może odpowiadać osoba, która powzięła wiarygodną wiadomość o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej osoby małoletniej przed 13 lipca 2017 r. W tym dniu weszła w życie nowelizacja art. 240 § 1 Kodeksu karnego, zobowiązująca do powiadamiania organów ścigania o wiarygodnych informacjach o popełnieniu wskazanych w tym przepisie przestępstw przeciwko wolności seksualnej osoby małoletniej.

 

Postanowienie prokuratora zostało przez Państwową Komisję zaskarżone zażaleniem do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Z uwagi na istotne rozbieżności w rozumieniu treści art. 240 § 1 Kodeksu karnego w toku postępowania przed Sądem Rejonowym Państwowa Komisja, powołując się m.in. na wykładnię językową przepisu art. 240 § 1 Kodeksu karnego i na konieczność interpretacji pozwalającej na jak najszerszą ochronę osób małoletnich, sformułowała pisemny wniosek o zwrócenie się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących rozumienia tego przepisu.

 

Uwzględniając stanowisko Państwowej Komisji, Sąd Rejonowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie sformułowanego przez Państwową Komisję zagadnienia prawnego. Jeżeli Sąd Najwyższy zdecyduje o potrzebie rozstrzygnięcia przedstawionego zagadnienia, jego orzeczenie będzie wiązało w sprawie zawisłej przed Sądem Rejonowym w Kaliszu, a ponadto wpłynie na kształtowanie się przyszłego orzecznictwa w sprawach karnych.