Państwowa Komisja rozpoczyna nieodpłatne warsztaty dotyczące reagowania na niepokojące zachowania seksualne dzieci w placówkach wychowawczych.  Zostaną one przeprowadzone w dwóch dwudniowych cyklach, w małych, umożliwiających efektywną pracę grupach. Warsztaty skierowane są do kadry pedagogicznej i psychologicznej Młodzieżowych Ośrodków  Wychowawczych z terenu całej Polski.

Już 15 i 16. września br.  pierwsza grupa uczestników w aktywny  sposób nabędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na  wspieranie rozwoju psychoseksualnego  i rozpoznawanie problemowych zachowań seksualnych swoich wychowanków. Podczas szkolenia będzie można min. przygotować się do rozmów diagnostycznych z nastolatkiem, zrozumieć mechanizmy i etiologię niepokojących przejawów ich seksualności. Spotkanie będzie też okazją do opracowania ramowej procedury postępowania w przypadku wystąpienia problemowych zachowań seksualnych w placówkach wychowawczych.

Warsztaty, jak również publikacja przygotowana jako uzupełnienie poruszanych podczas warsztatu treści to  innowacyjne i prekursorskie działania, które powinny przynieść wymierne efekty zarówno w postaci zwiększenia bezpieczeństwa i warunków do prawidłowego rozwoju wychowanków MOW jak i zapobiegania przestępstwom seksualnym w tej szczególnie narażonej grupie. Autorkami  warsztatu i publikacji są psychoterapeutki  Renata Kałucka  i Katarzyna Fenik-Gaberle. Uczestnicy warsztatu zostali wyłonienie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)R.

Potrzeba właściwych rozwiązań w tym zakresie była wielokrotnie zgłaszana Państwowej Komisji przez pracowników ośrodków wychowawczych, między innymi podczas kongresów kadry zarządzającej organizowanych przez  MOW w Goniądzu. W ubiegłym roku PKDP przeprowadziła ankietę wśród kadry MOW,  z której wynika, że pracownicy zauważają niepokojące zachowania seksualne u swoich wychowanków,   wskazują, że do ośrodków trafiają również dzieci, które doświadczyły wykorzystania seksualnego. Ankietowani sugerowali, że często brakuje im wiedzy  oraz wskazówek do pracy wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi prezentującymi niepokojące zachowania seksualne,  wyrażali też oczekiwania wobec PKDP dotyczące  wsparcia w tym zakresie.

Odpowiedzią na te potrzeby było zorganizowanie seminarium  „Problemowe zachowania seksualne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym”, które odbyło się 10 maja br.  podczas kongresu MOW  w Goniądzu. Wówczas też,  na zlecenie PKDP przeprowadzono  pilotażowy warsztat „Podstawowe aspekty rozumienia i reagowania na problemy zachowania seksualnego dzieci i młodzieży w placówkach typu MOW” .

Państwowa Komisja dostrzegła  problem  niepokojących zachowań seksualnych również podczas  badań aktowych, z których wnioski zawiera   I Raport PKDP. Jednym z nich jest zwrócenie uwagi na to, że  nieprawidłowo kształtująca się osobowość stanowi czynnik ryzyka przemocowych zachowań seksualnych w przyszłości. Dlatego też w 20rRekomendacji zaleca wprowadzenie elementów profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci do programów psychoedukacyjnych obejmujących młodzież poddawaną oddziaływaniom resocjalizacyjno- wychowawczym.

Warsztaty i publikacja stanowią  kontynuację szeroko zakrojonych działań PKDP wynikających z diagnozy problemu i oczekiwań środowiska.