Ochrona dzieci i młodzieży na co dzień trenujących sporty była jednym z głównych tematów dyskusji mających miejsce w trakcie Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki, jaki odbył się w dniach 26-28 września 2023 r. Państwową Komisję reprezentowała na tym wydarzeniu Justyna Kotowska, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji.

 

W trakcie Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki jego organizatorzy zdecydowali się na podjęcie kilku głównych wątków. Jednym z zagadnień poruszanych w trakcie wydarzenia, był temat zagrożeń w sporcie, którym poświęcono odrębny panel dyskusyjny. Biorąca w nim udział Justyna Kotowska, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (PKDP), zwróciła w swoich wypowiedziach uwagę na kilka istotnych zagadnień, w szczególności dotyczących ochrony dzieci i młodzieży przed przestępstwem wykorzystania seksualnego.

 

W pierwszym rzędzie wskazano na dostępne europejskie wyniki badań dotyczące skali występowania w sporcie przypadków molestowania dzieci, w szczególności przez osoby je trenujące. W tym też kontekście przypomniano wielokrotnie podkreślaną przez Państwową Komisję konieczność wypracowania przez poszczególne związki sportowe zasad ochrony małoletnich przed przemocą oraz zasad wsparcia dzieci, które się z nią spotkały. Justyna Kotowska zwróciła uwagę na szczególnie istotne elementy mogące świadczyć w zachowaniu dziecka nie tylko o potencjalnym wykorzystaniu seksualnym, ale także o szerzej rozumianej doznanej krzywdzie. W tym też kontekście podkreśliła, że trenerzy odpowiadający za sportowe formowanie dzieci oraz młodzieży, mogą odgrywać istotną rolę prewencyjną, jako osoby mające ich zaufanie. Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji zatrzymała się również na wnioskach zawartych w Pierwszym Raporcie PKDP dotyczących konieczności profesjonalnej ochrony oraz psychologicznego wsparcia dzieci, które doświadczyły przemocy seksualnej.

 

Udział w Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki wpisuje się w szeroko zakrojone działania Państwowej Komisji, realizującej kolejne inicjatywy zmierzające do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci uprawiających na terenie Polski różne dyscypliny sportowe. W ramach tej aktywności realizowano takie inicjatywy jak:

  • udział w opracowaniu treści edukacyjnych dla młodzieży przygotowanych po szkoleniu przez Instytut Sportu,
  • współpraca z Ministerstwem Sportu w zakresie niezbędnych zmian legislacyjnych mających na celu ochronę trenujących dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym,
  • prowadzenie modułu warsztatowego podczas szkolenia dla trenerów, dotyczącego ochrony dzieci w sporcie, którego organizatorem, wraz z PKDP, były Instytut Sportu i WHO (aktualnie szkolenia te są kontynuowane).

Reakcja związków sportowych na przypadki wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży stanowiła istotny wątek analiz podjętych przez Państwową Komisję w jej drugim Raporcie (s. 107-117). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PKDP: https://pkdp.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/raport-drugi-www-1.pdf