Sąd Najwyższy podzielił argumentację Państwowej Komisji i uchylił zaskarżony wyrok oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu. Wskazał, że wyrok zapadł z rażącym naruszeniem prawa: okoliczności czynów budziły poważne wątpliwości, co wyłączało możliwość nakazowego trybu rozpoznania sprawy; powinno być przeprowadzone postępowanie dowodowe. Sprawa dotyczyła utrwalania wizerunków nagich chłopców oraz składania im drogą elektroniczną propozycji poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej, jak też zmierzania do ich realizacji.

 

 

Postępowanie nakazowe jest szczególną instytucją prawa procesowego, której zastosowanie zostało przewidziane dla najbardziej oczywistych przypadków, gdy materiał dowodowy przedłożony z aktem oskarżenia jest tak jednoznaczny, że nie nasuwa żadnych wątpliwości co do winy osoby oskarżonej i okoliczności popełnienia przez nią zarzucanego czynu. Wyrok nakazowy zapada bez udziału stron. To procedura przyspieszająca załatwianie spraw mniejszej wagi, w których nic nie budzi wątpliwości. W sprawie, w której wypowiedział się Sąd Najwyższy, o ile nie budził wątpliwości fakt popełnienia przestępstwa ani sprawstwo oskarżonego, o tyle stopień społecznej szkodliwości popełnionych przez niego czynów oraz stopień zawinienia nie zostały przez sąd rejonowy wyjaśnione. Zastosowanie trybu nakazowego doprowadziło do pozbawienia małoletnich pokrzywdzonych możliwości korzystania z ich uprawnień procesowych jako oskarżycieli posiłkowych oraz skutkowało wymierzeniem oskarżonemu kary rażąco łagodnej (grzywny).

 

 

W ocenie Państwowej Komisji sprawy o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w żaden sposób nie nadają się do rozstrzygania w trybie uproszczonym (nakazowym). 15 czerwca 2021 r. Państwowa Komisja skierowała do Prokuratora Generalnego wniosek o wniesienie kasacji, 7 lipca 2021 r. otrzymała informację o jego uwzględnieniu.

 

 

Skarga nadzwyczajna i kasacja są to nadzwyczajne środki zaskarżenia, które służą wyeliminowaniu z obrotu prawnego orzeczeń dotkniętych poważnymi wadami w postaci bezwzględnych przyczyn odwoławczych lub innych naruszeń prawa o charakterze rażącym, a jednocześnie takich, które miały istotny wpływ na treść orzeczenia.