Współpraca obu instytucji była tematem pierwszego spotkania Państwowej Komisji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Marcinem Wiąckiem. Omówiono też wcześniejsze pytania RPO odnoszące się do postępowań Państwowej Komisji ws. wpisów osób wskazanych jako sprawca w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Stanowiska uczestników są zgodne.

Obecne przepisy Ustawy o Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 niosą ryzyko wtórnej wiktymizacji poszkodowanych. Nie zapewniają też odpowiednich gwarancji procesowych zarówno osoby poszkodowanej, jak i wskazanej jako sprawca. Z tego powodu postępowania wyjaśniające są wstrzymane do czasu nowelizacji ustawy, dotyczy to 71 zgłoszonych osób.

Członkowie Państwowej Komisji przedstawili szczegóły projektu zmian w ww. ustawie, który złożyli w kwietniu br. do Prezydenta RP, jako organu z inicjatywą ustawodawczą. Obecnie projekt jest na końcowym etapie prac w Kancelarii Prezydenta RP, z udziałem Państwowej Komisji.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest jedynym organem, który może uczestniczyć w pracach Państwowej Komisji – z głosem doradczym. Jest to możliwe na wniosek Przewodniczącego (art. 9 ww. ustawy).

W spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Marcinem Wiąckiem uczestniczyli sędzia Agnieszka Rękas, dr Hanna Elżanowska i prof. Błażej Kmieciak.

Zdjęcie: Biuro RPO