Opublikowane w pierwszym Raporcie Państwowej Komisji Rekomendacje w sposób bezpośredni zwracały uwagę na potrzebę objęcia obszarów wiejskich i małych miast działaniami podnoszącymi społeczną wiedzę na temat wykorzystywania seksualnego dzieci. Jednocześnie wskazano, że konieczne jest uzupełnienie podstawy programowej Ministerstwa Edukacji i Nauki o tematykę profilaktyki wykorzystania seksualnego. W ostatnich tygodniach podjęto kolejne inicjatywy mające na celu realizację wskazanych zaleceń.

 

Zaproszenie na ww. konferencję jest efektem współpracy nawiązanej przez Państwową Komisję zapoczątkowanej w ramach XXI spotkania wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych z Kuratoriów Oświaty, organizowanego przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodku Rozwoju Edukacji, które miało miejsce 16-17 marca 2023 roku. Dr Hanna Elżanowska, członek Państwowej Komisji zaprezentowała na niej wystąpienie zatytułowane „Obraz dziecka skrzywdzonego na podstawie badań Państwowej Komisji. Rola i znaczenie standardów ochrony dzieci w profilaktyce wykorzystania seksualnego”. Podczas spotkania omówiono czym są standardy ochrony dzieci, oraz w jaki sposób można opracować zasady pomagające stworzyć bezpieczne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych miejscach działających na rzecz dzieci. Wizytatorzy zgodzili się co do znaczenia omawianej tematyki i zadeklarowali współpracę z Państwową Komisją w tym obszarze.

 

W związku z tym wydarzeniem inicjatywę podjęła Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie. W dniu 18 kwietnia br. gościła ona na konferencji przygotowanej w ramach projektu „Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie” dyrektorów szkół i placówek oświatowych woj. warmińsko-mazurskiego oraz licznie przybyłych przedstawicieli instytucji i władz samorządowych. Organizator przedsięwzięcia Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Krzysztof Marek Nowacki uznając temat ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym i promocję zdrowia psychicznego dzieci za szczególnie istotny, zwrócił się do Państwowej Komisji z prośbą o poprowadzenie wykładu wprowadzającego w to zagadnienie. Joanna Napieraj i Elżbieta Szadura-Urbańska, reprezentujące Departament Edukacji i Prewencji Urzędu Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 w wystąpieniu pt. „Dziecko skrzywdzone seksualnie” zwróciły uwagę m.in. na rolę szkoły w profilaktyce wykorzystania seksualnego dzieci. Poruszane zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy podkreślali potrzebę pozyskiwania tej wiedzy przez różne grupy społeczne np. nauczycieli i rodziców.

 

Omawiane tutaj inicjatywy stanowią realizację Rekomendacji Państwowej Komisji, jakie znalazły się w Pierwszym jej Raporcie z 2021 r.. Wskazano w nim m. in. na potrzebę upowszechnienia wiedzy o problemie wykorzystania seksualnego i kształtowanie gotowości oraz umiejętności reagowania na podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone (Rekomendacja 18 Raportu). W kontekście działań resortowych związanych z edukacją i wychowaniem należy przypomnieć, że bezpieczeństwo dzieci oraz młodzieży stanowi szczególny element działań społecznych oraz pedagogicznych. Ważnym kierunkiem strategii profilaktycznych skupionych na potencjalnych pokrzywdzonych są m.in. edukacyjne programy profilaktyki wykorzystania seksualnego. Należy zapewnić dzieciom i młodzieży dostęp do rzetelnych oraz dostosowanych do ich wieku materiałów dotyczących ich ochrony przed przemocą oraz wykorzystaniem seksualnym zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Powinny wiedzieć, jak rozpoznawać zagrożenia, jak ich unikać i jak zachować się w sytuacji istniejącego już zagrożenia. (Rekomendacja 22 Raportu)