Projekt kompleksowych zmian w prawie karnym w zakresie zwiększenia ochrony dzieci przed przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności zakłada m.in. lepsze zabezpieczenia praw osób małoletnich oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzieci narażonych coraz częściej na cyberprzemoc. Państwowa Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 przedstawiła go Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie 2 lutego 2021 r.
Projekt zawiera następujące propozycje:
1)    podniesienie granicy wieku szczególnej ochrony małoletniego z 15 na 16 lat, dostosowując tym samym polskie unormowania do regulacji prawa międzynarodowego;
2)    wyłączenie zatarcia skazania w odniesieniu do wszystkich rodzajów kar orzeczonych za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego;
3)    wyłączenie przedawnienia karalności przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego;
4)    dodanie do wyłączenia zasady warunku podwójnej przestępności popełnienia przestępstwa określonego w rozdziale XXV na szkodę małoletniego;
Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia.
5)    dodanie dwóch nowych przestępstw: (1) nawiązanie kontaktu z małoletnim w celu seksualnego wykorzystania w cyberprzestrzeni (obecnie grooming odnosi się do zdarzeń dokonanych wyłącznie w świecie rzeczywistym);
(2) naruszenie w cyberprzestrzeni intymności seksualnej małoletniego – bez jego wiedzy lub zgody – poprzez udostępnienie nagiego wizerunku małoletniego w sieci – w celu zaspokojenia seksualnego sprawcy lub innych osób;
6)    wprowadzenie typu kwalifikowanego poprzez kryterium małoletniego pokrzywdzonego: seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności; seksualnego wykorzystania stosunku zależności lub krytycznego położenia; zmuszania do uprawiania prostytucji przez małoletniego oraz naruszenia intymności seksualnej małoletniego;
7)    zakwalifikowanie zmuszania małoletniego do uprawiania prostytucji jako zbrodnię;
8)    wprowadzenie kryterium małoletniego oraz przestępstw określonych w rozdziale XXV do:
a)    warunkowego umorzenia postępowania – zakaz umorzenia,
b)    warunkowego zawieszenia wykonania kary – ograniczenie możliwości do szczególnie uzasadnionych wypadków, wydłużenie okresu próby, obligatoryjny dozór, zakaz zatarcia skazania z mocy prawa przy karze warunkowo zawieszonej,
c)    zakaz stosowania wolnościowych kar zamiennych,
d)    zakaz orzekania kary mieszanej/łączonej;
9)    podniesienie sankcji karnej za przestępstwa: seksualnego wykorzystania stosunku zależności lub krytycznego położenia, seksualnego wykorzystania małoletniego, elektronicznej korupcji seksualnej małoletniego, propagowania pedofilii oraz publicznego prezentowania treści pornograficznych;
10)    rezygnacja z kar alternatywnych nieizolacyjnych w przypadku elektronicznej korupcji seksualnej małoletniego, propagowania pedofilii i publicznego prezentowania treści pornograficznych;
11)    zmiana znamion przestępstwa z art. 200a § 1 poprzez dodanie podstępu i usunięcie z uczestnictwa w prezentacji pornografii przesłanki zaspokojenia seksualnego
Prace nad projektem są kontynuowane i odbywają się wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP.