Państwowa Komisja sprawdza jakie wsparcie dostają osoby pokrzywdzone przestępstwem wykorzystania seksualnego. Dokonuje również analizy rozwiązań systemowych na świecie oraz zwraca się do Funduszu Sprawiedliwości pytając, jakie środki przeznaczane są na pomoc dla dzieci wykorzystanych seksualnie, zwracając jednocześnie uwagę na problem braku rekompensat.

 

Z Pierwszego Raportu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, opublikowanego 24 lipca 2021r. wynika, że nie odnotowano przypadków zasądzenia odszkodowania w analizowanych sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego dziecka poniżej lat 15. W 83% przypadków  245 przeanalizowanych postępowań sądowych, sąd nie orzekł o żadnym środku kompensacyjnym. Jedynie w przypadku 20 dzieci zasądzono zadośćuczynienie, co stanowi około 8% wszystkich spraw. Wysokość zadośćuczynienia pozostawała w przedziale od 200 zł (2 dzieci) do 80 000 zł (1 dziecko). 15 dzieci uzyskało kwotę 500zł. Natomiast dla nawiązek przedział ten wynosił od 500 zł (15 dzieci) do 20 000 zł (2 dzieci). Powyższe dane wskazują, że dzieci pokrzywdzone przestępstwem wykorzystania seksualnego, nie mają zapewnionego odpowiedniego wsparcia. Pomoc psychologiczna dla całej rodziny po ujawnieniu wykorzystania seksualnego ma kluczowe znaczenie dla profilaktyki tworzenia się traum związanych nie tylko z samym faktem zaistnienia czynu, ale również dla ochrony przed wtórną wiktymizacją. Z analizy rozwiązań systemowych wiadomo, że dostęp do specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom jest utrudniony, ponieważ nie ma specjalnej, przyspieszonej ścieżki, która dawałaby możliwość odbycia konsultacji całej rodziny w pierwszym tygodniu po zgłoszeniu zawiadomienia.

 

Dlatego też Państwowa Komisja na początku grudnia 2021 r. wystosowała list skierowany do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem, jak są rozdysponowywane środki z Funduszu Sprawiedliwości dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem wykorzystania seksualnego. Zapytanie poprzedzone było analizą rozwiązań systemowych nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, w których powstały oddzielne, specjalne Fundusze pomocy osobom pokrzywdzonym tego typu przestępstwem. Dzieci i ich rodziny nie tylko mogą uzyskać pomoc finansową, ale również rzeczową np. finansowanie psychoterapii, sprzęt medyczny, kursy podnoszące kwalifikacje, które umożliwiają łatwiejszy start
w dorosłe życie.

 

Uzyskana odpowiedź z Funduszu oraz wyniki nadal trwających pogłębionych badań własnych Państwowej Komisji pozwolą na zaproponowanie rozwiązań mających na celu lepsze wsparcie dzieci pokrzywdzonych przestępstwem wykorzystania seksualnego.