Ponad 70 pism z prośbą o informacje oraz akta postępowań karno- administracyjnych zostało wysłanych do przedstawicieli katolickich męskich zgromadzeń zakonnych. Uzyskane dane posłużą ocenie skali wykorzystania seksualnego w Polsce. Podobnie jak informacje otrzymane od przełożonych innych kościołów chrześcijańskich oraz dane z akt ponad 2500 postępowań prowadzonych przez instytucje państwowe. Badanie sposobu reagowania oraz monitorowanie działań podejmowanych przez różne organizacje i podmioty jest uprawnieniem wynikającym wprost z art. 2 ustawy o Państwowej Komisji.

 

Państwowa Komisja zwraca się do zakonów o udzielenie informacji, czy w okresie od 1 stycznia 2001 r. do chwili obecnej prowadzone były procesy karno- administracyjne wobec osób duchownych, wskazywanych jako sprawcy wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej 15 roku życia. Państwowa Komisja zwraca się też o przesłanie akt spraw, a jeśli te się nie zachowały – streszczeń spraw zakończonych.

 

Uprawnienia Państwowej Komisji związane z wglądem do akt postępowań kanonicznych wynikają z ustawy regulującej jej funkcjonowanie. Jednym z podstawowych zadań jest bowiem badanie sposobu reagowania m.in. organizacji i podmiotów w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych (art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o Państwowej Komisji). Zarówno ta aktywność, jak i monitorowanie działań podejmowanych przez organizacje i podmioty (art. 3 ust. 2 pkt 5), w tym kościoły i związki wyznaniowe, wymaga ze strony organizacji i podmiotów współpracy w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia spraw. W konsekwencji, dla skutecznego współdziałania konieczne jest udostępnienie Państwowej Komisji odpowiedniej dokumentacji.

 

W swoich wystąpieniach Państwowa Komisja wskazuje także na zniesienie przez Watykan tzw. tajemnicy papieskiej w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych oraz liczy dobrą wolę współpracy wszystkich instytucji i organizacji dla zwiększenia ochrony małoletnich przed przestępstwami seksualnymi.

W maju – do zwierzchników polskich Kościołów: prawosławnego, greckokatolickiego, ewangelicko-reformowanego, luterańskiego, zielonoświątkowego oraz zboru Świadków Jehowy – wysłane zostały prośby o informacje nt. postępowania w przypadku wykorzystywania seksualnego małoletnich w ww. wspólnotach. Kościoły zielonoświątkowy i ewangelicko-reformowanego poinformowały o procedurach i zasadach wewnętrznych dotyczących ochrony małoletnich. Kościoły obrządków wschodnich powiadomiły o braku zgłoszeń takich przypadków.

 

Państwowa Komisja nie otrzymała natomiast danych ani akt od organów Kościoła katolickiego (pisma wysłano do biskupów ws. procesów karno-administracyjnych oraz do sądów biskupich ws. postępowań kanonicznych). Wskazany do współpracy z Państwową Komisją delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak wymienił jako dysponenta akt watykańską Kongregację Nauki i Wiary. W związku z tym, 23 czerwca br. Państwowa Komisja zwróciła się bezpośrednio do Stolicy Apostolskiej o dane dotyczące prowadzonych oraz zakończonych postępowań, w których oskarżonymi są duchowni pracujący na terenie Polski.