Państwowa Komisja zaproponowała pomoc Krajowemu Ośrodkowi ZZD w Gostyninie w wypracowaniu zasad używania prywatnych smartfonów i laptopów w sposób, który uniemożliwi kontakt internetowy pacjentów ośrodka z małoletnimi. W ostatnich dwóch latach już kilku uprzednio skazanych za przestępstwa seksualne nawiązywało w mediach społecznościowych kontakty o podtekście seksualnym z dziećmi. Państwowa Komisja zabiega też o budowę systemu profesjonalnego wsparcia postpenalnego dla opuszczających zakłady karne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci.

 

Pod koniec czerwca 2020 r. dyrekcja Krajowego Ośrodka ZZD zgodziła się na dostęp pacjentów do ich prywatnych ruterów internetowych, smartfonów i laptopów, nie podlegających sprawdzaniu przez personel. Nastąpiło to w wyniku porozumienia po proteście głodowym pacjentów, za wiedzą Ministerstwa Zdrowia, po negocjacjach z udziałem mediatora z Sądu Okręgowego w Płocku i po sugestiach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Od tamtej pory Ośrodek już kilkukrotnie zawiadamiał policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pacjentów, w związku z nawiązywaniem przez nich niedozwolonych kontaktów z małoletnimi do 15 r.ż.

 

Państwowa Komisja od 22 lutego br. monitoruje działania Prokuratury Rejonowej w Gostyninie w tym zakresie. Od ponad roku zabiega również w ministerstwach zdrowia oraz sprawiedliwości o budowę systemu profesjonalnego środowiskowej psychiatrii sądowej, który zapewniałby profesjonalne wsparcie dla sprawców przestępstw na tle seksualnym opuszczających instytucje izolacyjne (w tym zakłady karne). To szczególnie istotny czynnik prewencji. Temat ten był też elementem rozmów Państwowej Komisji z krajowymi konsultantami w dziedzinach psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz seksuologii.

 

W ustawie dotyczącej funkcjonowania KOZZD mowa jest o osobach stwarzających zagrożenie, którym udzielane są świadczenia o charakterze nie tylko terapeutycznym, ale też resocjalizacyjnym. Zatem w tym przypadku odnoszenie się bezpośrednie lub pośrednie do standardów praw pacjenta jest niewłaściwe. Zgoda na nieograniczony dostęp do środków komunikacji elektronicznej nie tylko ułatwia popełnienie czynów zabronionych, ale też może anulować pozytywne efekty postępowania resocjalizacyjno- terapeutycznego. Mowa bowiem o umożliwieniu kontaktu osobom uprzednio skazanym za dokonanie przestępstw seksualnych na dzieciach – z potencjalnymi kolejnymi ofiarami.