Osoby z niepełnosprawnością intelektualną prawie 5 razy częściej doświadczają przemocy seksualnej niż ich sprawni rówieśnicy . Tej grupy osób dotyczą kolejne zgłoszenia skierowane do Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Monitorując temat, Komisja rozpoczyna współpracę z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pawłem Wdówikiem.

Przypadki przemocy seksualnej wobec dzieci z niepełnosprawnościami są zgłaszane rzadko. Tymczasem dostępne badania wskazują, że diagnoza niepełnosprawności intelektualnej zwiększa ryzyko bycia skrzywdzonym od 3 do 7 razy – w porównaniu z populacją ogólną. Konieczność zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo tej grupy wynika ze zgłoszeń, jakie wpłynęły do Komisji oraz konsultacji z ekspertami, którzy od dłuższego czasu badają zjawisko przemocy seksualnej kierowanej w stronę dzieci.  Zaczynamy od zebrania oficjalnych danych w jednym miejscu, dlatego do grona już współpracujących z Komisją podmiotów chcemy dołączyć Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – powiedział prof. Błażej Kmieciak, przewodniczący PKDP.

Komisja zwróciła się do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o przekazanie posiadanych danych dotyczących przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich z niepełnosprawnościami. W szczególności o:

  • liczbę pytań, wniosków lub skarg do Pełnomocnika,
  • procedurę postępowania ze zgłoszeniami,
  • występujące problemy (prawne, organizacyjne, psychologiczne lub inne),
  • przykłady systemowych działań ochronnych podejmowanych przez placówki medyczne, edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze,
  • przykłady inicjatyw organizacji pozarządowy dotyczących ochrony w/w grupy dzieci.

Obowiązek ochrony osób z niepełnosprawnościami przed przemocą, wykorzystaniem oraz doświadczaniem nadużyć wynika zarówno z przepisów krajowych, jak i międzynarodowych (w tym zwłaszcza z art. 19 i 34 Konwencji o prawach dziecka,  art. 16 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz z art. 2 Konwencji Rady Europy  o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych).