Informacje ze szpitalnych oddziałów psychiatrycznych oraz od niezależnych od szpitali rzeczników praw pacjenta są zbierane przez Państwową Komisję ds. Pedofilii. Posłużą do zdiagnozowania problemów i wyzwań w opiece medycznej nad dziećmi doświadczającymi przemocy seksualnej w Polsce. Pomogą też w wypracowaniu rekomendacji zmian. Temat jest szczególnie istotny w czasie obecnej dyskusji nad niezbędną reformą psychiatrii dziecięcej.

W pismach wysłanych przez Państwową Komisję do środowisk zajmujących się opieką psychiatryczną nad małoletnimi zapytano m.in. o ocenę obecnych zasad pracy i postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwem seksualnym pacjentami dziecięcych i młodzieżowych oddziałów psychiatrycznych. Oprócz tego, zbierane będą dane statystyczne z ostatnich dwóch lat, dotyczące m.in.: liczby spraw i pacjentów do 15 r.ż., sprawców, wieku dzieci, wsparcia ze strony rodziny, rodzaju świadczonej pomocy i zgłaszania spraw organom ścigania. Podobne pytania zostaną też wysłane do wszystkich poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Środowisko medyczne jest kolejnym, które Państwowa Komisja włącza w opiniowanie obecnej sytuacji małoletnich, którzy doświadczyli wykorzystania seksualnego. Dane są zbierane też ze środowisk seksuologicznego, kościelnego oraz od pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Trwa analiza danych z akt 2300 zakończonych spraw sądowych. Wyniki zostaną przedstawione w lipcowym raporcie Komisji.

Diagnoza stanu faktycznego i sformułowanie wniosków z rekomendacjami dla organów państwa, organizacji i podmiotów są jednym z ustawowych celów, dla których utworzono Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Urząd Komisji funkcjonuje od 1 października 2020 r., zgłoszenia przyjmuje od 24 listopada 2020 r.