Państwowa Komisja  do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia prowadzi działalność prewencyjną i edukacyjną mającą na celu upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania i przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu dzieci.

 

Podjęcie działań profilaktycznych w/w kwestiach jest efektywne tylko w ramach współpracy wszystkich środowisk, instytucji, których obowiązkiem jest dbanie o dobro dzieci/uczniów. Departament Edukacji i Prewencji w ramach kampanii „Bezpieczne wakacje”, opracował materiały dydaktyczne, które zostały przekazane za pośrednictwem kuratorów oświaty do szkół, celem  realizacji w ostatnim tygodniu roku szkolnego na lekcjach do dyspozycji wychowawcy/godzinach wychowawczych. https://pkdp.gov.pl/ostatnia-lekcja-przed-wakacjami-w-takich-sytuacjach-glosno-mowie-nie-scenariusze-zajec-z-profilaktyki-wykorzystania-seksualnego-trafia-do-szkol/

Kolejnym krokiem w trosce o bezpieczeństwo dzieci latem, było  przygotowanie scenariusza zabawy edukacyjnej „Bezpieczne kręgi”, kierowanej do dzieci w wieku 6-10 lat https://pkdp.gov.pl/bezpiecznewakacje/ wraz wizualizacją gry oraz plakatem profilaktycznym. Materiały służą podnoszeniu świadomości najmłodszych  na temat bezpiecznych zasad   postępowania w relacjach międzyludzkich.

 

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” opracowano materiał dydaktyczny do realizacji przez:

  1. wydziały oświaty, w ramach akcji wypoczynku dzieci np. „Lato w mieście” i innych,
  2. świetlice środowiskowe,
  3. ośrodki środowiskowej pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej (rekomendowane do realizacji przez terapeutów środowiskowych).

Marszałków województw poproszono o przesłanie materiałów https://pkdp.gov.pl/bezpiecznewakacje/ do wójtów gmin z prośbą o przekazanie do realizacji w ramach zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, ośrodkach środowiskowej pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej prowadzonych w gminie oraz przez podmioty organizujące  akcję „Lato w mieście”.

 

Kuratorom oświaty i marszałkom województw dziękujemy za włączenie się we wspólne działania na rzecz dzieci i uczniów. Jesteśmy przekonani, że po raz kolejny podejmując współpracę w tym tak ważnym obszarze prewencji społecznej wspólnie przyczynimy się do zmniejszenia zjawiska przemocy seksualnej wobec najmłodszych.