Państwowa Komisja wystąpiła o informacje oraz dokumentację do 26 stowarzyszeń i związków różnych zawodów artystycznych – w ramach diagnozy zjawiska wykorzystania seksualnego w środowiskach mających zawodowo kontakt z dziećmi. Dane posłużą też do analizy sposobu reakcji instytucji i organizacji. To kolejne środowisko, od którego Państwowa Komisja zbiera dane, obok harcerskiego, nauczycielskiego, medycznego, sportowego oraz kościołów i zgromadzeń zakonnych.

 

Wśród spraw wpływających do Państwowej Komisji, osoby należące do środowiska artystycznego były wskazywane jako sprawcy wykorzystania seksualnego dziecka poniżej 15 roku życia. Również w mediach pojawiają się doniesienia o możliwych przypadkach zachowań seksualnych osób ze środowiska szeroko pojętej kultury wobec podopiecznych – w tym dzieci i młodzieży.

 

Pisma zostały wysłane m.in. do związków i stowarzyszeń aktorów, reżyserów, plastyków, fotografików, literatów, muzyków, kompozytorów, dyrektorów teatrów, wydawców i pisarzy, tancerzy oraz do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Państwowa Komisja zwróciła się o informacje dotyczące:

  • sposobu reagowania na przypadki podejrzenia molestowania seksualnego dzieci poniżej 15 lat;
  • przyjętych wewnętrznych procedur mających na celu wyjaśnienie takich przypadków;
  • działań edukacyjnych oraz prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu dzieci biorących udział w zajęciach prowadzonych przez osoby zrzeszone;
  • liczby spraw (zakończonych oraz obecnie prowadzonych) dotyczących podejrzenia molestowania seksualnego dzieci poniżej 15 roku życia przez osoby zrzeszone;
  • liczby zawiadomień skierowanych do organów ścigania w przedmiocie podejrzenia wykorzystania seksualnego osoby małoletniej.

Państwowa Komisja jest elementem systemu ochrony praw dziecka w Polsce. Diagnoza stanu faktycznego, w tym badanie sposobu reagowania podmiotów państwowych, pozarządowych, osób prywatnych oraz identyfikacja pojawiających się problemów są jednymi z jej podstawowych zadań – zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Wyniki prac zostaną przedstawione w lipcu w kolejnym raporcie, który zawierać będzie m.in. opis stwierdzonych przypadków wykorzystania seksualnego dzieci oraz rekomendacje dla organów państwa, organizacji i podmiotów, służące skuteczniejszemu przeciwdziałaniu takim przestępstwom.