W związku z planowanymi zmianami Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL), Państwowa Komisja zwróciła się do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z propozycją wsparcia w przygotowaniu przepisów służących ochronie dzieci. Aktualnie obowiązujące przepisy KEL pomijają obszar ochrony małoletnich pacjentów przed wykorzystaniem seksualnym.

Kodeks Etyki Lekarskiej, ostatnio nowelizowany prawie 20 lat temu, nie zawiera niestety podstawowych regulacji dotyczących ryzyka pojawienia się relacji seksualnych lekarza z małoletnimi pacjentami. Wskazane jest uzupełnienie zawodowych przepisów deontologicznych również o obowiązek zawiadamiania organów ścigania o przypadkach podejrzenia wystąpienia tego typu nagannych zachowań w środowisku medycznym. Zgodnie z art. 240 kodeksu karnego obowiązek ten dotyczy wszystkich obywateli. Pojawienie się jednak tego przepisu w znowelizowanym KEL pozwoli Okręgowym Sądom Lekarskim na dokonywanie oceny zachowania lekarzy pod kątem realizacji podobnego zobowiązania.

 

W ramach analizy występowania zjawiska wykorzystania seksualnego w środowiskach mających zawodowo kontakt z dziećmi, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wystąpiła w ub. roku o informacje oraz dokumentację do 25 Sądów Lekarskich: 23 Okręgowych, sądu przy Wojskowej Izbie Lekarskiej oraz Naczelnego Sądu lekarskiego. Sądy te prowadzą postępowania związane z odpowiedzialnością zawodową przedstawicieli ww. profesji, niezależnie od ewentualnych postępowań karnych.  Nadmienić bowiem należy, że lekarze są grupą zawodową również występującą w monitorowanych przez Państwową Komisję sprawach karnych o wykorzystanie seksualne małoletnich. W wskazanych wystąpieniach poproszono o odpowiedzi na pytanie: Czy w okresie od 13 lipca 2017 r. prowadzone były przez Okręgowy Sąd Lekarski jakiekolwiek postępowania dotyczące lekarzy w sprawie wykorzystania seksualnego małoletnich tj. czy dopuścili się oni czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletnich poniżej lat 15? Dotychczas wpłynęło 16 odpowiedzi. Odpowiadające Sądy powiadomiły Komisję, że w ww. okresie nie prowadziły postępowań dotyczących lekarza podejrzanego o wykorzystanie seksualne dziecka.