Postępowania w sprawie wpisu do rejestru przestępców seksualnych będą mogły ruszyć z miejsca dzięki nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji. Mowa o postępowaniach wyjaśniających dotyczących spraw przedawnionych, których do Komisji wpłynęło już ponad 180. Dodatkowo, obowiązek przekazywania Komisji dokumentów w 30 dni wpisany został do ustawy wprost, wzmocniona została jej rola jako oskarżyciela posiłkowego oraz dodano uprawnienia badawcze. Doprecyzowano też przepisy organizacyjne, a nazwę uproszczono.

 

 

Postępowania wyjaśniające przed Państwową Komisją są jedyną szansą na sprawiedliwość dla poszkodowanych w dzieciństwie przestępstwem wykorzystania seksualnego, których sprawy się przedawniły (w związku z ukończeniem przez nich 30 roku życia). Znowelizowana ustawa wprowadza tu istotne zmiany, do najważniejszych należą  doprecyzowanie procedury postępowania przed Komisją oraz wprowadzenie możliwości:

  • umorzenia postępowania w razie sprzeciwu osoby pokrzywdzonej,
  • umorzenia postępowania w razie śmierci sprawcy,
  • kontynuowania postępowania w razie śmierci osoby pokrzywdzonej (tzn. wykonywanie praw przez osoby najbliższe lub prokuratora),
  • odwołania się osoby poszkodowanej od postanowienia Komisji do sądu okręgowego (mógł tylko sprawca),
  • wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego – z uwagi na charakter spraw i skutki wpisu lub odmowy wpisu do Rejestru.

 

W nowelizacji Ustawy wyraźnie sformułowano też podstawę prawną do żądania przez Komisję informacji i dokumentów. Przy tym – wszystkim podmiotom i organizacjom wyznaczono termin 30-dniowy na przekazanie danych lub materiałów niezbędnych dla określonej sprawy. Doprecyzowano również zasady udziału Komisji w postępowaniu karnym na prawach oskarżyciela posiłkowego. Daje to możliwość profesjonalnego wsparcia pokrzywdzonych w sądzie.

Zmiana ustawy o Państwowej Komisji wprowadza nowe zasady dotyczące publikacji materiałów dotyczących jej działania. Raporty merytoryczne nt. zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich z rekomendacjami będą publikowane co 3 lata, ale sprawozdania ze swojej działalności Komisja będzie przedstawiała co roku.

 

 

Uproszczona zostanie nazwa organu na „Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15”.
(Z: Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15).

 

 

23 stycznia 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw – miejsce poprzedniej, z 30 sierpnia 2019 r. Zmiana została zainicjowana przez Państwową Komisję 28 kwietnia 2021 r., złożeniem projektu u Prezydenta RP i następnie uzgadniana merytorycznie z kancelarią Prezydenta RP. Prezydent skierował projekt do Sejmu 22 lipca 2022 r. Nowelizacja została przegłosowana 16 listopada 2022 r. głosami niemal wszystkich posłów (445 za 0 przeciw !), ostatecznie przyjęta 13 stycznia 2023 r. (głosowanie poprawek senackich).

 

Państwowa Komisja przyjmuje zgłoszenia od 24 listopada 2020 r., jak dotąd zgłoszono około 900 spraw osób indywidualnych.

 

Ścieżka legislacyjna nowelizacji ustawy o PKDP