Dzieci są szczególną grupą narażoną na doświadczenie różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej. Według badań Państwowej Komisji sprawcami wykorzystania są najczęściej osoby znane dzieciom. Istotną grupę stanowią również sprawcy w przestrzeni cyfrowej. Co drugie dziecko w wieku 11-17 lat doświadczyło przemocy seksualnej lub obciążającego doświadczenia seksualnego (badania Fundacji DDS), a samo w takiej sytuacji nie jest w stanie się obronić. Dlatego każdy, mając wiarygodne informacje o podejrzeniu wykorzystania seksualnego dziecka, ma prawny obowiązek informowania o tym organów ścigania.

 

Posiadając informację o przemocy seksualnej wobec dzieci, zobowiązani jesteśmy powiadomić o tym organy ścigania. Ważne jest również zgłoszenie takich spraw instytucjom wyspecjalizowanym we wspieraniu osób najsłabszych i ich rodzin. Pokrzywdzeni czują często wstyd, mają poczucie winy i zwyczajnie się boją, dlatego sami rzadko szukają pomocy. Nie wolno ignorować sytuacji, gdy dziecko zgłasza problem, nawet, jeśli dorośli z jego najbliższego otoczenia nie potwierdzają niepokojących informacji. Nie należy się bać interwencji. Mając wiarygodne podejrzenie popełnienia przestępstwa seksualnego wobec dziecka, powinniśmy podjąć działania, które zapewnią mu wsparcie i bezpieczeństwo.

 

Przemoc wobec najmłodszych niestety jest zjawiskiem częstym. W Polsce w 2020 r. 12 tys. dzieci zostało zgłoszonych w policyjnej procedurze „Niebieskiej Karty”. Przy każdej niemal formie przemocy istotnym czynnikiem ryzyka jest nadużywanie alkoholu przez sprawcę.

 

Okres pandemii spowodował też wzrost przypadków stosowania przemocy seksualnej wobec dzieci w Internecie. Najczęstszymi formami działań przestępczych są tu: grooming (uwodzenie, nagabywanie w celu zaspokojenia seksualnego, w tym wytworzenia materiałów pornograficznych) oraz umożliwienie dostępu dzieci do materiałów pornograficznych. W Polsce zjawisko to dotyczy małoletnich już od 8-9 roku życia.

 

Poniżej znajdują się numery telefonów, na które można zgłaszać krzywdę dzieci:

  • w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia dziecka (w tym ryzyka popełnienia przez nie samobójstwa) należy dzwonić na bezpłatny numer alarmowy 112;
  • tel. 22 699 60 52 numer zgłoszeniowy w sprawach wykorzystania seksualnego dzieci – Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 www.pkdp.gov.pl ;
  • tel. 116 111 bezpłatny, całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę; Istnieje możliwość wysyłania wiadomości przez stronę www.116111.pl ;
  • tel. 801 615 005 przestępstwa internetowe (przemoc, pornografia), szczególnie wykorzystania seksualnego dzieci; instytut NASK https://dyzurnet.pl/ ;
  • tel. 22 668 70 00 poradnia telefoniczna, pomoc prawna i psychologiczna Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” https://www.niebieskalinia.pl/ ;
  • tel. 571 805 535 (wtorki 9-13; środy i czwartki 17-21) Fundacji św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski https://zgloskrzywde.pl/ .

Więcej informacji w: