W ramach prowadzonych działań Państwowa Komisja ds. Pedofilii wysłała do Prokuratury Generalnej m.in. dwa zawiadomienia dotyczące sześciu osób duchownych. Komisja wnioskuje o wszczęcie postępowania w sprawie niezawiadomienia przez duchownych organów ścigania, mimo posiadanej przez nich wiedzy o krzywdzeniu małoletnich przez osoby im podległe.

 

Państwowa Komisja, po zapoznaniu się z posiadanymi materiałami stwierdza, że w dacie 13 lipca 2017 r. tj. z dniem wejścia w życie prawnego obowiązku zawiadomienia o każdej wiarygodnej informacji dotyczącej podejrzenia popełnienia czynu zabronionego, osoby duchowne wskazane w zawiadomieniach posiadały wystarczającą wiedzę o wykorzystaniu seksualnym dzieci w latach wcześniejszych.

 

Odnosząc się do przepisu art. 240 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym, Państwowa Komisja wskazuje, że nie ma przeszkód formalnych, by do odpowiedzialności karnej mogły zostać pociągnięte osoby, które powzięły wiarygodną wiadomość o przestępstwie przed wejściem w życie noweli art. 240 k.k.

Państwowa Komisja stoi na straży interesu społecznego, dbając o sprawiedliwość dla poszkodowanych przestępstwem pedofilii.

 

Od listopada 2020 r. Państwowa Komisja ds. Pedofilii wysłała 84 zawiadomienia do prokuratury, w tym 34 w związku z art. 240 § 1 k.k.