Wyszukiwarka


KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego do lat 15, zwany także dalej „Urzędem PKDP”, uprzejmie informuje, że:

  • Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się z Urzędem PKDP jest Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego do lat 15, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@pkdp.pl.
  • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.
  • Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Urząd PKDP zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Urzędu PKDP (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
  • Urząd PKDP nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Urzędu PKDP.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia korespondencji z Urzędem PKDP. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia korespondencji z Urzędem PKDP.
  • Urząd PKDP nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity