Państwowa Komisja wystąpiła o informacje oraz dokumentację do kuratorów oświaty – w ramach diagnozy zjawiska wykorzystania seksualnego w środowiskach mających zawodowo kontakt z dziećmi. Dane posłużą też do analizy sposobu reakcji instytucji i organizacji. Wystąpienie dotyczy działania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. To kolejne środowisko, od którego Państwowa Komisja zbiera dane, obok sądów lekarzy i pielęgniarek, związków sportowych, kościołów oraz zgromadzeń zakonnych.

 

Pytania wysłane do kuratorów oświaty dotyczą informacji, czy od 13 lipca 2017 r. organy dyscyplinarne dla nauczycieli prowadziły jakiekolwiek postępowania w sprawie wykorzystania seksualnego małoletnich. Państwowa Komisja skierowała wniosek o przekazanie dokumentacji tych spraw w formie oryginałów bądź kserokopii w chwili prowadzenia podobnych działań.

 

Państwowa Komisja jest istotnym elementem systemu ochrony praw dziecka w Polsce. Diagnoza stanu faktycznego, w tym badanie sposobu reagowania podmiotów państwowych, pozarządowych, osób prywatnych oraz identyfikacja pojawiających się problemów są jednymi z jej podstawowych zadań – zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

 

Wyniki prac zostaną przedstawione w kolejnym raporcie, który zawierać będzie m.in. opis stwierdzonych przypadków wykorzystania seksualnego dzieci oraz rekomendacje dla organów państwa, organizacji i podmiotów, służące skuteczniejszemu przeciwdziałaniu takim przestępstwom.