Członkowie Państwowej Komisji uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym prace Zespołu ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości. Głównymi zadaniami Zespołu są analiza aktualnych rozwiązań oraz opracowanie krajowego planu działania i propozycji zmian legislacyjnych.

 

Zarówno strona ministerialna, jak i komisyjna, widzą potrzebę zmian w zakresie praktyki stosowania prawa, a także nowych rozwiązań legislacyjnych dla poprawy skuteczności prewencji i ścigania takich przestępstw. Współpraca ekspercka różnych środowisk – w tym wykorzystanie badań, doświadczeń i rekomendacji Państwowej Komisji – dają szansę lepszej systemowej ochrony małoletnich przed przemocą seksualną. Państwowa Komisja została włączona w prace na zaproszenie dr. Marcina Romanowskiego, wiceministra sprawiedliwości i przewodniczącego Zespołu.

 

Celem spotkania inauguracyjnego 15 listopada 2021r. było rozpoczęcie interdyscyplinarnych prac nad opracowaniem modelu działań krajowych, który skutecznie zapobiegałby i przeciwdziałały wykorzystaniu seksualnemu dzieci i ich niegodziwemu traktowaniu.

 

Zespół ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich został powołany przez Ministra Sprawiedliwości do 31 grudnia 2023 r., zarządzeniem z 29 września br. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej, służby więziennej, szkół wyższych i jednostek badawczych. Przewodniczący Zespołu może zaprosić ekspertów zewnętrznych do udziału w pracach, z głosem doradczym.