Wskutek działań Państwowej Komisji 15 grudnia 2021r. Prokurator Generalny wniósł kasację do Sądu Najwyższego od prawomocnego wyroku wydanego w sprawie prezentowania za pośrednictwem sieci informatycznej małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych. 29 listopada 2021 r. Państwowa Komisja skierowała do Prokuratora Generalnego wniosek o wniesienie kasacji na niekorzyść oskarżonego. 

 

W powyższej sprawie sąd uwzględnił wniosek oskarżonego o skazanie go bez przeprowadzenia postępowania dowodowego i wymierzenie mu określonej kary, natomiast nie zastosował środka karnego w postaci zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio. 

 

Orzeczenie powyższego środka karnego jest obligatoryjne w wypadku skazania 
za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.  

Brak ten powoduje, że w istotnym stopniu wadliwe jest orzeczenie w zakresie rozstrzygnięcia o karze.  

 

 

Podstawą działania Państwowej Komisji był art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, który przyznaje Komisji prawo kierowania do Prokuratora Generalnego wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej albo kasacji od prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę w zakresie przestępstw wykorzystania seksualnego dziecka.  

 

Skarga nadzwyczajna i kasacja to nadzwyczajne środki zaskarżenia, których celem jest wyeliminowanie z obrotu prawnego orzeczeń dotkniętych poważnymi wadami w postaci bezwzględnych przyczyn odwoławczych lub innych naruszeń prawa o charakterze rażącym, 
a jednocześnie takich, które miały istotny wpływ na treść orzeczenia.