W drugim Raporcie Państwowej Komisji zaprezentowano informacje dotyczące m.in. 318 nowych spraw, jakie wpłynęły w okresie sprawozdawczym – tj. od lipca 2021 do czerwca 2022 r. Część ze wskazanych zgłoszeń została zakwalifikowana jako sprawy przedawnione. W Raporcie przestawiona została ich odrębnych analiza.

 

Odnosząc się do kryterium relacji sprawcy z osobą skrzywdzoną należy zaznaczyć, że w 70 nowych zgłoszonych sprawach jako sprawcę wskazano rodzica, w 36 inną osobę spokrewnioną z pokrzywdzonym, w tym:

  • dziadków (16 spraw),
  • dalszą rodzinę (16 spraw),
  • rodzeństwo (4 sprawy).

W 7 sprawach wskazanym sprawcą był nieletni. W 21 przypadkach zgłoszono jako domniemanych sprawców osoby niespokrewnione z dzieckiem i wcześniej mu nieznane.
W 13 sprawach na etapie zgłoszenia do Państwowej Komisji nie wskazano sprawcy.

 

Jak wynika z analiz spraw, które wpłynęły do Państwowej Komisji w okresie sprawozdawczym, wśród wskazanych sprawców niespokrewnionych, ale pozostających w relacji z małoletnim pokrzywdzonym, wymienić można m.in.:

  • sąsiadów (19 spraw),
  • partnerów rodzica (17 spraw),
  • nauczycieli, wychowawców, opiekunów (9 spraw),
  • trenerów sportowych (6 spraw),
  • znajomych rodziny (6 spraw),
  • lekarzy (2 sprawy),
  • duchownych (57 spraw, z tej grupy 35 spraw zakwalifikowanych zostało ostatecznie jako sprawy przedawnione; tym samym – są one także częścią oddzielnie prezentowanych w Raporcie 122 spraw przedawnionych, jakie wpłynęły do Państwowej Komisji od listopada 2020 r. do czerwca 2022 r.).

 

W 6 sprawach wskazanymi sprawcami były osoby spoza powyższych kategorii, a w 27 sprawach jako potencjalnego sprawcę wskazano użytkownika internetu.