3 stycznia 2023 r. Państwowa Komisja wystąpiła do Rady Etyki Mediów o zbadanie przypadków ujawnienia w materiałach internetowych informacji umożliwiających zidentyfikowanie małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem pedofilii. Pismem z 12 stycznia 2023 r. Rada w sposób jednoznaczny wskazuje, że takie działanie narusza zasady Karty Etycznej Mediów.

 

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 podjęła się z urzędu analizy sytuacji ujawnienia pod koniec 2022 r. przez część mediów informacji dotyczących byłego pełnomocnika marszałka województwa zachodniopomorskiego, skazanego za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Analiza sprawy wzbudziła niepokój, spowodowany  ujawnieniem przez dziennikarzy faktów umożliwiających osobom postronnym identyfikację małoletnich pokrzywdzonych. Było to możliwe na podstawie informacji publikowanych zarówno na temat sprawcy przestępstwa, jak i środowiska rodzinnego pokrzywdzonych dzieci, co niesie za sobą poważne ryzyko stygmatyzacji oraz wtórnej wiktymizacji. W wyniku powyższego, 3 stycznia 2023r. Państwowe Komisja wystąpiła do Rady Etyki Mediów (REM) o zbadanie, czy podobne postępowanie nie jest sprzeczne z zasadami wyrażonymi w Karcie Etycznej Mediów, w tym w szczególności z zasadą szacunku i tolerancji, która nakazuje dziennikarzom poszanowanie ludzkiej godności, dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia.

 

W odpowiedzi, jaka nadesłana została 12 stycznia 2023 r., Rada Etyki Mediów w pełni podzieliła obawy oraz stanowisko Państwowej Komisji. Jak zaznaczono w odpowiedzi: „Zdaniem REM doszło do naruszenia zasady szacunku i tolerancji nakazującej poszanowanie ludzkiej godności, dóbr osobistych, a w szczególności prywatności i dobrego imienia”. Jednocześnie zwrócona została uwaga, że podobne postępowanie, zdaniem REM, nie było podyktowane wyłącznie brakiem staranności, ale musiało wiązać się ze świadomością negatywnych konsekwencji. Jak dodano w odpowiedzi, „REM nie ma przysługującego felietonistom przywileju dosadności. Ogranicza się więc do stwierdzenia, że dziennikarz, który celowo umożliwia identyfikację ofiar pedofilów i przyczynia im w ten sposób do dodatkowych cierpień, powinien liczyć się z potępieniem ze strony swojego środowiska zawodowego.”

 

Pełna odpowiedź Rady Etyki Mediów: https://pkdp.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/Rada-Etyki-Mediow-odpowiedz-dla-PKDP.pdf