Propozycja Komisji obejmuje przede wszystkim zwiększenie podmiotowości poszkodowanych i zapewnienie im anonimowości oraz zapewnienie stronom postępowań wyjaśniających ochrony ich praw, w szczególności zasady równości stron i prawa do obrony. Porządkuje też kwestie dotyczące raportu Komisji oraz zadań prewencyjno-edukacyjnych. Projekt został przygotowany przez Państwową Komisję ds. Pedofilii (PKDP) na podstawie doświadczeń z 6-ciu miesięcy funkcjonowania w obecnym stanie prawnym.

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z 30 sierpnia 2019 r. powstała na bazie rządowego projektu, uzupełnionego przez posłów. Została przyjęta głosami niemal wszystkich parlamentarzystów, ze względu na potrzebę wzmocnienia ochrony małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym i zadośćuczynienia społecznemu poczuciu sprawiedliwości w stosunku do poszkodowanych. Członkowie Komisji zostali zaprzysiężeni przez Sejm RP 24 lipca 2020 r. Urząd rozpoczął funkcjonowanie 1 października 2020 r. (od 16 listopada w siedzibie przy ul. Twardej 18 w Warszawie). Komisja przyjmuje zgłoszenia od 24 listopada 2020 r. Ustawa o PKDP określa m.in. zadania i organizację Komisji oraz – ramowo – zasady i sposób wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii prowadzi sprawy dotyczące pomocy osobom poszkodowanym  (obecnie ok. 280), ma też kompetencje do prowadzenia postępowań wyjaśniających ws. wpisu do rejestru osób skazanych za przestępstwa seksualne. Zajmuje się również analizą i oceną systemów pomocy poszkodowanym i karania sprawców (analiza akt 2300 zakończonych spraw). W lipcu przedstawiony będzie raport z działań, wraz z rekomendacjami.

Projekt zmian w ustawie o PKDP jest kolejnym, złożonym do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jako organu posiadającego inicjatywę ustawodawczą. 2 lutego br. Komisja złożyła też propozycje kompleksowych zmian w prawie karnym – w zakresie zwiększenia ochrony dzieci przed przestępstwami wykorzystania seksualnego.