Prowadzenie 270 spraw konkretnych osób, przebadanie akt 300 zakończonych postępowań sądowych, ponad 30 spotkań z osobami poszkodowanymi i blisko 300 odebranych telefonów dotyczących wykorzystania seksualnego. Co najmniej 1200 wysłanych pism, w tym z prośbą o akta i 15 pilnych interwencji. To dane z działalności Państwowej Komisji ds. Pedofilii (PKDP) i 26-osobowego zespołu urzędu komisji – od momentu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń 24 listopada 2020 r. Obok planowanego w najbliższym czasie wskazania niezbędnych zmian prawno-organizacyjnych, są przygotowaniem do stworzenia w Polsce systemu ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym.

 

Działania Państwowej Komisji ds. Pedofilii ogniskują się wokół trzech obszarów – pomocy osobom indywidualnym (1); analizy i oceny obecnych systemów pomocy poszkodowanym oraz karania sprawców (2); organizacji pracy urzędu Komisji i doskonalenia procedur (3).

Od przyjęcia pierwszych zgłoszeń – w obszarze pomocy osobom indywidualnym – odebrano ponad 300 połączeń na numer telefonu 22 699 60 52. Dalsze kroki zależały od potrzeb zgłaszającego i możliwości prawnych Komisji:

  • przeprowadzono ponad 30 spotkań z poszkodowanymi, tzw. wysłuchań, które ze względu na pogorszenie sytuacji epidemicznej niestety od 1 kwietnia br. są wstrzymane,
  • 100 spraw zgłoszono do prowadzenia prokuraturze,
  • ponad 200 spraw jest monitorowanych w prokuraturze lub sądach w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań,
  • 34 sprawy przedawnione zakwalifikowano na postępowanie wyjaśniające,
  • przekazano 35 zawiadomień do prokuratury ws. niedopełnienia obowiązku prawnego (art. 240 k.k.) przez osoby, które mimo posiadanej wiedzy o krzywdzeniu małoletnich nie zgłosiły tego organom ścigania.

Komisja wystąpiła o informacje i akta kościelne z lat 2000-20.
Powyższe działania są prowadzone przez 6-osobowy zespół Departamentu Postępowań Indywidualnych i członków Komisji osobiście (od początku w warunkach obostrzeń epidemicznych).

Analiza i ocena skali wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce, wskazanie największych problemów oraz rozwiązań, w tym zmian prawnych i instytucjonalnych, będą zawarte w lipcowym raporcie Komisji. Analiza jest prowadzona na podstawie akt 2300 spraw z lat 2017-20, przekazanych przez sądy – na wniosek Komisji. Nawiązano kontakt ze środowiskami: prokuratorskim, medycznym w tym seksuologicznym, osób niepełnosprawnych, parlamentarnym i kościelnym. W tym celu wysłano ponad 50 pism, przeprowadzono 16 spotkań osobiście lub internetowo z ekspertami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi (m.in. z Komendą Główną Policji, Prokuraturą Generalną, Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Zdrowia, Fundacją św. Józefa i ks. T. Isakowiczem-Zaleskim).
Powyższe działania są prowadzone przez 7-osobowy zespół Departamentu Edukacji i Prewencji  i członków Komisji osobiście (w warunkach obostrzeń epidemicznych).

 

Równocześnie trwa doskonalenie procesu komunikacji z poszkodowanymi, który musi łączyć wymagania proceduralne i urzędowe z empatią i delikatnością. Jest to zadanie bezprecedensowe w polskiej administracji – mowa o formie pism urzędowych, kontakcie z poszkodowanymi itp. (Komisja rozwiązała jeden ze zgłaszanych problemów – zwiększenia dyskrecji korespondencji: pełna nazwa na wysyłanych kopertach została zastąpiona skrótem PKDP). Tworzy się też nowa, przyjazna dla użytkowników strona internetowa, która ułatwi komunikację z urzędem, będzie też w sposób przystępny tłumaczyła uprawnienia Komisji a docelowo będzie mogła pełnić funkcję centrum informacji w obszarach prewencji i pomocy poszkodowanym.

 

W obszarze organizacyjno-administracyjnym kluczowym zadaniem było pozyskanie specjalistów do nowo tworzonego urzędu oraz szybkie ustabilizowanie bazy biurowo-lokalowej. Poza członkami Komisji, pod koniec ubiegłego roku było zatrudnionych 19 pracowników merytorycznych, administracyjnych i technicznych, obecnie jest 26. W marcu został zatrudniony nowy dyrektor generalny, którego zadaniem jest m.in. optymalizacja procesów organizacyjnych i spraw finansowych oraz uzupełnienie zatrudnienia w biurze administracyjno-finansowym. Zmieniony został m.in. system finansowo-księgowy / kadrowo-płacowy oraz część procedur wewnętrznych. Ponadto, przez 3 tygodnie marca trwała ścisła współpraca z NIK w ramach kontroli za 2020 rok, kiedy środki z rezerwy celowej na funkcjonowanie PKDP były przekazywane przez Rzecznika Praw Dziecka. Wnioski z kontroli pomogą urzędowi Komisji w dalszych działaniach reorganizacyjnych.
W planach Komisji na najbliższy kwartał jest – obok prowadzenia spraw osób indywidualnych – dokończenie analiz oraz promocja rozwiązań prawnych. Trwają intensywne przygotowania do publikacji raportu, rozwijana będzie też współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz dalsze optymalizacje pracy urzędu.

 

Państwowa  Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (PKDP) została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Urząd rozpoczął funkcjonowanie 1 października 2020 r., od 6 listopada w siedzibie przy ul. Twardej 18, zgłoszenia przyjmuje od 24 listopada 2020 r. Uprawnienia Komisji są opisane w ustawie o Państwowej  Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z 30 sierpnia 2019 r.