Do zwierzchników polskich Kościołów: prawosławnego, greckokatolickiego, ewangelicko-reformowanego, luterańskiego, zielonoświątkowego oraz zboru Świadków Jehowy skierowane zostało wystąpienie Komisji. Dotyczy postępowania we wspólnotach w przypadku wykorzystywania seksualnego małoletnich. Jak dotąd, nikt nie dysponuje zbiorczymi danymi dotyczącymi sposobu reagowania polskich wspólnot chrześcijańskich na przestępstwa tego typu. Dane posłużą do kompleksowej oceny skali wykorzystywania seksualnego dzieci poniżej lat 15 w Polsce.

Duchowni zostali poproszeni o przekazanie informacji czy – w danym Kościele, wspólnocie lub zborze – były zgłaszane przypadki przestępstw seksualnych dokonanych na małoletnich przez osoby duchowne lub inne osoby zatrudnione przez daną wspólnotę oraz ile ich było. Pytania dotyczą również posiadanych procedur i przepisów wewnątrzwspólnotowych, w tym – działań i sankcji wobec sprawców.

W marcu i lutym br. Państwowa Komisja ds Pedofilii (PKDP) wysłała też 84 pisma do organów Kościoła katolickiego – biskupów (ws. procesów karno-administracyjnych) i sądów biskupich (ws. postępowań kanonicznych). Jako że katolickie przepisy wewnętrzne (Kodeks prawa kanonicznego oraz decyzje Stolicy Apostolskiej) są powszechnie dostępne, Komisja, zapoznawszy się z nimi, poprosiła wprost o udostępnienie akt z procesów i postępowań. Jak dotąd nie otrzymała dokumentów, niemniej Konferencja Episkopatu Polski (KEP) wyznaczyła do kontaktów z Komisją abp. Wojciecha Polaka, delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. W tym miesiącu planowane jest wspólne spotkanie, na którym omówione będą szczegóły współpracy.

Badanie sposobu reagowania podmiotów państwowych, pozapaństwowych (w tym kościołów i związków wyznaniowych), osób prywatnych oraz identyfikacja pojawiających się problemów jest jednym z podstawowych zadań PKDP, zgodnie z Ustawą o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Równocześnie prowadzone są sprawy osób indywidualnych, których obecnie jest prawie 300. Analiza zjawiska pedofilii w Polsce, wnioski i rekomendacje dla organów państwa, organizacji i podmiotów służące skuteczniejszej prewencji będą przedstawione w lipcowym raporcie. Prace są prowadzone na podstawie akt zakończonych spraw z lat 2017-20 a przekazanych przez sądy (na wniosek Komisji). Komisja zbiera również informacje i propozycje ze szpitalnych oddziałów psychiatrycznych, od rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego i od środowiska naukowego seksuologów.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii liczy na dobrą wolę współpracy wszystkich instytucji i organizacji dla zwiększenia ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym.