W związku ze sprawą opisaną na portalu Onet pt.: „Tato, muszę wam coś powiedzieć”, Państwowa Komisja wskazuje, że sprawa poszkodowanego dziecka została niezwłocznie podjęta i nadal pozostaje w zainteresowaniu Komisji.

Po przeprowadzonym wysłuchaniu ojca skrzywdzonego dziecka i zapoznaniu się ze szczegółowymi okolicznościami sprawy, Komisja zwróciła się do  Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu przysługujących mu uprawnień. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że domniemanym sprawcą nadużycia seksualnego jest osoba poniżej 18 roku życia. To przesądza o właściwości sądu, którym w tej sprawie jest sąd rodzinny. W tych okolicznościach Państwowa Komisja nie może skorzystać z uprawnienia do uczestniczenia w postępowaniu sądowym na prawach oskarżyciela posiłkowego.

Nadto z okoliczności ujawnionych na tym etapie wynika, że do nadużyć seksualnych miało dochodzić na terenie punktu przedszkolnego zorganizowanego w domu prywatnym. Ustalenia w tym zakresie były podstawą wniosku do Rzecznika Praw Dziecka i Kuratora oświaty o zbadanie sprawy i przeprowadzenie kontroli w trybie nadzoru pedagogicznego.

 

Państwowa Komisja zwróciła również uwagę na informacje, które mogą wskazywać że w tej sprawie ucierpiało więcej dzieci. Jak ustalono to okoliczność jest przedmiotem badania przez prokuraturę na skutek kolejnych zawiadomień składanych przez rodziców dzieci, które uczęszczały do placówki. Komisja oczekuje na przekazanie informacji dotyczących dalszego przebiegu toczących się aktualnie postępowań: przed sądem rodzinnym w sprawie nieletniego sprawcy; postępowania przygotowawczego pod nadzorem prokuratury oraz działań kuratorium oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego.