Blisko 300 stron liczy pierwszy raport Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Zawiera m.in. wyniki badań akt postępowań sądowych i rekomendacje dla organów państwa, organizacji i innych podmiotów. Przygotowywane jest także jego streszczenie. Dokument zostanie ogłoszony na początku przyszłego tygodnia.

Raport składa się z ośmiu części. W pierwszej przedstawione zostały zadania i usytuowanie Państwowej Komisji na tle innych organów władzy publicznej i podmiotów sprawujących wymiar sprawiedliwości. W kolejnej części opisano zjawisko wykorzystania seksualnego dzieci w aspektach prawnym i psychologiczno-seksuologicznym. Opis stanowi wstęp teoretyczny do – przeprowadzonych przez Państwową Komisję – ogólnopolskich badań nad problemem przestępczości seksualnej w latach 2017-2020 na szkodę dzieci poniżej lat 15. Wyniki badań zostały zaprezentowane w części trzeciej.

W części czwartej znajduje się opis działań podjętych przez Państwową Komisję w związku ze zgłoszonymi sprawami, informacje o uczestnictwie w postępowaniach karnych na prawach oskarżyciela posiłkowego oraz o monitorowanych postępowaniach i wnioskach do Prokuratora Krajowego. Na podstawie analizy przyjętych spraw możliwa była identyfikacja problemów występujących w postępowaniach karnych, co opisano w części piątej raportu. Następnie zaprezentowano specyfikę postępowań wyjaśniających prowadzonych w sprawach, w których doszło do przedawnienia karalności (część szósta).

W części siódmej opisane są inicjatywy ustawodawcze Państwowej Komisji oraz kontakty z podmiotami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi. Finalną część raportu stanowią rekomendacje stworzone na podstawie wniosków płynących z wysłuchań osób pokrzywdzonych, badań własnych i spraw powierzonych Państwowej Komisji.

Raport jest opracowany – zgodnie z ustawą o Państwowej Komisji – w rok po powołaniu członków Państwowej Komisji, na podstawie 8 miesięcy intensywnych prac zespołu urzędu.

Pełna treść raportu jest jawna i zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.pkdp.gov.pl.