Numer ogłoszenia: PRZ/9/2021

Wymiar etatu: 1,0

Liczba stanowisk: 1

 

1. Do naboru na stanowisko dyrektora generalnego Urzędu PKDP mogą przystąpić osoby, które:

 

· ukończyły wyższe studia i uzyskały tytuł magistra; preferowane kierunki: prawo, administracja, finanse publiczne;

· posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 letnie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem finansami publicznymi, kadrami oraz zamówieniami publicznymi;

· posiadają wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, zarządzania jednostkami sektora publicznego.

 

 

2. Wymagania pożądane:

 

· studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zarządzania jednostkami sektora publicznego;

· aplikacja legislacyjna;

· umiejętność pracy pod presją czasu;

· sprawne poruszanie się w przepisach prawa.

 

 

3. Podstawowe obowiązki:

 

· kierowanie Urzędem PKDP w zakresie spraw finansowych, kadrowych (w tym wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy), związanych z zamówieniami publicznymi, administracyjnych i gospodarczych;

· wykonywanie zadań zamawiającego w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych.

 

4. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 

1. życiorys (CV);

2. kopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

3. kopię dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;

4. oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie rachunkowości budżetowej, finansów publicznych i zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych;

5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. oświadczenie o nieukaraniu karą zakazu pełnienia funkcji publicznych związanych z wydatkowaniem środków publicznych w rozumieniu przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w okresie ostatnich 5 lat;

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko dyrektora generalnego;

10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy spełnią wymagania na stanowisko.

 

5. Składanie ofert:

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie skanów dokumentów wymienionych w pkt 4 pocztą elektroniczną na adres: kadry@pkdp.gov.pl do dnia 17 września 2021 r.

W tytule e-maila prosimy wpisać „oferta pracy PRZ/9/2021-dyrektor generalny”.

 

Dodatkowe informacje:

· Życiorys oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia;

· Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu;

· W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

6. Informacje o sposobach naboru:

1 etap: weryfikacja formalna nadesłanych ofert;

2 etap: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty otrzymane po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie przesłanych dokumentów i weryfikacji wymagań dodatkowych – zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko jest Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, z siedzibą w Warszawie, ul. Twardej 18. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@pkdp.gov.pl

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:

– przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy),

– ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 537),

– innych przepisów powszechnie obowiązujących,

– zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Materiały