Wymiar etatu:   1,0
Liczba stanowisk:   1

1. Do naboru na stanowisko specjalisty w Departamencie Działań Edukacyjnych i Prewencyjnych może przystąpić osoba, która:

•    ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
•    posiada min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

2.    Wymagania pożądane:
•    wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
•    wiedza i doświadczenie z zakresu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
•    ukończony (lub w trakcie) kurs psychoterapii atestowany przy PTP lub ukończone (lub w trakcie) studia podyplomowe z seksuologii;
•    znajomość języka obcego w stopniu co najmniej B2;
•    umiejętność analizy akt sądowych;
•    predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, kreatywność;
•    umiejętność pracy pod presją czasu.

3.    Podstawowe obowiązki:
•    prowadzenie wskazanych przez Komisję działań badawczych;
•    prowadzenie wskazanych przez Komisję działań edukacyjnych i prewencyjnych;
•    prowadzenie określonych przez Komisję działań uświadamiających w zakresie problematyki nadużyć seksualnych i przestępstw pedofilii, sposobów reagowania na nie oraz oceny symptomów świadczących o tym, że małoletni poniżej lat 15 może być ofiarą nadużycia seksualnego lub przestępstwa pedofilii.

4.    Oferty kandydatów powinny zawierać:
1.    życiorys
2.    kopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
3.    oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia
4.    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5.    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6.    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko głównego specjalisty.
8.    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy spełnią wymagania na stanowisko.

5.    Składanie ofert:

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie skanów dokumentów wymienionych w pkt 4 pocztą elektroniczną na adres: kadry@pkdp.gov.pl do dnia 17 sierpnia 2021 r.
W tytule e-maila prosimy wpisać „rekrutacja na stanowisko w DEP – PRZ/8/2021”.

6.    Dodatkowe informacje:

•    Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/pkdp;
•    Życiorys oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia;
•    Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu;
•    W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

7.    Informacje o sposobach naboru:
1 etap: weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
2 etap: weryfikacja kompetencji w toku rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty otrzymane po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie przesłanych dokumentów
i weryfikacji wymagań dodatkowych – zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wskazane
w ogłoszeniu stanowisko jest Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.
Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@pkdp.gov.pl
Cel i podstawy prawne przetwarzania
Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:
– przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy),
– ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 537),
– innych przepisów powszechnie obowiązujących,
– zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych,
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
– w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
– prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.