OGŁOSZENIE
o naborze na stanowiska
starszego specjalisty w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Numer ogłoszenia: PRZ/6/1/2021
Wymiar etatu:   1,0
Liczba stanowisk:   6 stanowisk

1.    Do naboru na stanowiska starszego specjalisty w Urzędzie PKDP mogą przystąpić osoby, które:

•    ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra;
•    posiadają wiedzę z zakresu prawa karnego;
•    posiadają wiedzę z zakresu postępowania karnego.

2.    Wymagania pożądane:

•    wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
•    doświadczenie w pracy z dziećmi lub na ich rzecz;
•    doświadczenie w występowaniu przed sądem powszechnym;
•    wiedza z zakresu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
•    umiejętność pracy pod presją czasu;
•    sprawne poruszanie się w przepisach prawa.

3.    Podstawowe obowiązki:

•    przyjmowanie, analizowanie i przekazywanie do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystywania seksualnego małoletniego do lat 15 lub podejrzeniu niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia takiego przestępstwa;
•    obsługa merytoryczna spraw prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (dalej: ustawa) w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa wykorzystywania seksualnego małoletniego do lat 15 lub podejrzeniem niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia takiego przestępstwa;
•    obsługa merytoryczna spraw, w których Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające na podstawie ustawy;
•    zwracanie się do organów władzy państwowej, osób fizycznych lub prawnych oraz innych podmiotów w celu uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prac Komisji;
•    analiza akt postępowania karnego;
•    obsługa merytoryczna posiedzeń Komisji;
•    pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych.

4.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

1.    życiorys (CV);
2.    kopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
3.    oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie analizy akt postępowania karnego;
4.    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5.    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6.    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko starszego specjalisty;
8.    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy spełnią wymagania na stanowisko.

5.    Składanie ofert:

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie skanów dokumentów wymienionych w pkt 4 pocztą elektroniczną na adres: kadry@pkdp.gov.pl do dnia 30 lipca 2021 r.
W tytule e-maila prosimy wpisać „oferta pracy PRZ6/2021”.

Dodatkowe informacje:

•    Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/pkdp;
•    Życiorys oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia;
•    Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu;
•    W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

6.    Informacje o sposobach naboru:
1 etap: weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
2 etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty otrzymane po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie przesłanych dokumentów i weryfikacji wymagań dodatkowych – zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko jest Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, z siedzibą w Warszawie, ul. Twardej 18.
Kontakt do Inspektora ochrony danych:  iod@pkdp.gov.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania
Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:
– przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy),
– ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 537),
– innych przepisów powszechnie obowiązujących,
– zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych,
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
– w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Materiały