Stworzenie polityki ochrony małoletnich zawodników i dzieci hobbystycznie uprawiających sport oraz opracowanie niezbędnych procedur reagowania – to główne zadania planowanej grupy roboczej Państwowej Komisji oraz Ministra Sportu i Turystyki. Wszystko po to, by lepiej chronić około 1 mln dzieci, które chcą się rozwijać w sporcie, korzystając z zajęć dodatkowych. Opracowania będą poprzedzone analizą zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich w tym środowisku. Tylko 21 proc. związków sportowych zgłosiło Państwowej Komisji fakt posiadania jakichkolwiek procedur w tym zakresie.

 

Sport jest jedną z dziedzin, w której dorosły ma bezpośredni kontakt z dziećmi bez opieki rodziców. Trenerzy mają ogromny autorytet, cieszą się też zaufaniem. Z danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS wynika, że w Polsce – w różnego rodzaju związkach sportowych – ćwiczy pod okiem trenerów ok. miliona dzieci. W samych Szkolnych Klubach Sportowych (przed epidemią Covid-19) było to ok. 350 tys. dzieci. Jednocześnie, aktywność fizyczna jest szczególnie istotna dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka. Aby więc środowisko to było dla dzieci bezpieczne, konieczne jest stworzenie i wprowadzenie procedur zapobiegających molestowaniu seksualnemu, jak też prawidłowych ścieżek reagowania na podejrzenia czy zgłoszenia takiego przestępstwa. Jasne procedury i edukacja prewencyjna polepszają również komfort pracy wychowawców.

 

Zapowiedź powołania wspólnej grupy roboczej jest efektem dotychczasowych badań Państwowej Komisji orz dzisiejszego spotkania z ministrem Kamilem Bortniczukiem. W wrześniu 2021 r. Państwowa Komisja wystąpiła do prezesów 68 zarejestrowanych związków sportowych m.in. o udzielenie informacji na temat przyjętych procedur wewnętrznych dotyczących wyjaśniania przypadków podejrzeń molestowania nieletnich przez trenerów lub inne osoby zrzeszone w związku oraz liczby spraw ogółem i zawiadomień organów ścigania. Pytania dotyczyły także ewentualnych działań edukacyjnych i prewencyjnych prowadzonych przez związki. Jedynie 35 proc. związków udzieliło odpowiedzi, że w połowie z nich nie ma żadnych procedur, a tylko w jednej czwartej z nich są prowadzone jakiekolwiek działania edukacyjno-prewencyjne w tym zakresie.

 

Do tej pory wystąpienia o dane dotyczące wykorzystania seksualnego małoletnich kierowane były również do środowisk: osób z niepełnosprawnościami, ochrony praw pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i położnych a także kościołów i związków wyznaniowych. Diagnoza stanu faktycznego, w tym badanie sposobu reagowania podmiotów państwowych, pozapaństwowych, osób prywatnych oraz identyfikacja pojawiających się problemów, edukacja i prewencja – są jednymi z podstawowych ustawowych zadań Państwowej Komisji.