Prokurator Generalny polecił wstrzymanie brakowania akt głównych i podręcznych spraw dotyczących przestępstw wykorzystania seksualnego dzieci do lat 15. W grudniu wnioskowała o to Państwowa Komisja, która jako jedyna może wyjaśniać sprawy przedawnione.

 

Decyzja Prokuratora Krajowego dotyczy akt spraw, w których prokuratura finalnie odmówiła wszczęcia postępowania lub gdy je umorzono.

Państwowa Komisja zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, aby akta spraw dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci do lat 15 zostały zaliczone do materiałów archiwalnych kategorii A, tj. spraw, które po upływie okresu przechowywania nie podlegają niszczeniu, czyli tzw. brakowaniu (i są przechowywane wieczyście).

 

Państwowa Komisja jest jedyną instytucją, która – w ramach tzw. postępowań wyjaśniających – może wyjaśniać sprawy, w których nastąpiło przedawnienie karalności. Ze względu na regulacje wewnętrzne sądów powszechnych i prokuratur, istniały uzasadnione obawy, że akta, na podstawie których Państwowa Komisja ma prowadzić postępowania wyjaśniające, zostaną zniszczone zanim będzie możliwość podjęcia czynności.