W dniach 24-25 kwietnia br. pracownicy Urzędu Państwowej Komisji wzięli czynny udział w kongresie psychologiczno- pedagogicznym Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) w Goniądzu. W trakcie dwóch wystąpień skupiono się na zagadnieniu problemowych zachowań seksualnych młodzieży. Podjęto również temat prawnych aspektów ochrony dzieci przed przemocą seksualną.

Wyniki badań aktowych prowadzonych przez Państwową Komisję ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 sugerują, że znaczna część skazanych sprawców przestępstwa wykorzystania seksualnego dzieci dopuszczała się w przeszłości łamania norm społecznych. Może to wskazywać na prawdopodobieństwo kształtowania się nieprawidłowej osobowości, co stanowi czynnik ryzyka popełniania przestępstwa na tle seksualnym. Kluczowym w tym miejscu staje się podjęcie działań prewencyjnych w stosunku do młodzieży przebywającej na terenie MOW-ów i MOS-ów. Jednym z działań realizowanych w tym zakresie jest udział Państwowej Komisji w inicjatywach podejmowanych przez pedagogów i psychologów pracujących na co dzień w placówkach resocjalizacyjno- wychowawczych.

W dniach 24-26 kwietnia br w Biebrzańskim Centrum Konferencyjnym „Bartlowizna”, odbył się II Kongres Psychologiczno-Pedagogiczny Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. W czasie kongresu pracownicy MOW- ów i MOS- ów dyskutowali nad kwestiami związanymi  z bezpieczeństwem i zdrowiem powierzonych ich pieczy młodych ludzi. Ponadto przeanalizowany został katalog zmian wprowadzanych w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji młodzieży. Uczestnicy wykorzystali też czas na podniesienie kompetencji zawodowych w postaci warsztatu z psychotraumatologii i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W wydarzeniu tym uczestniczyły również przedstawicielki Urzędu Państwowej Komisji (UPKDP) i: dyrektor Departamentu Edukacji i Prewencji, Weronika Jakubowska i pracownik Departamentu, Joanna Napieraj, a także w formie online pracownik Departamentu Postępowań Indywidualnych, Sylwia Urbańska Trzcińska.

W związku z prowadzoną przez Państwową Komisję działalnością dotyczącą profilaktyki wykorzystania seksualnego małoletnich, na potrzeby spotykających się w Goniądzu specjalistów pracownicy UPKDP zaprosili Panią Anette Birgersson, socjolog i terapeuty CBT do wygłoszenia wykładu dotyczącego problemowych zachowań seksualnych młodzieży. W trakcie kongresu swój wykład wygłosiła także Panią Sylwia Urbańska- Trzcińska. Dotyczył on prawnych aspektów ochrony dzieci i młodzieży skrzywdzonych przemocą seksualną.

Udział przedstawicieli UPKDP w II Kongresie Psychologiczno-Pedagogicznym MOW/MOS w Goniądzu jest kontynuacją działań Państwowej Komisji w zakresie prewencji wykorzystania seksualnego dzieci. Istotną częścią podobnych aktywności jest wsparcie specjalistów oraz współpraca z ekspertami na co dzień pracującymi z dziećmi i młodzieżą, których nieprawidłowe (lub nieprzystosowawcze) wzorce zachowania, zwiększać mogą ryzyko wystąpienia w przyszłość działań przestępczych kierowanych w stronę dzieci.