Kolejny rok merytorycznej pracy – od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r. – zostanie przedstawiony w drugim Raporcie Państwowej Komisji. Dokument opisuje m.in. wsparcie kierowane do osób skrzywdzonych, działania służące wcielaniu w życie ubiegłorocznych rekomendacji, szczegółowe statystyki spraw monitorowanych, jak też zgłoszone sprawy przedawnione. Zostanie upubliczniony 2 sierpnia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podczas konferencji prasowej.

 

 

Raport składa się z ośmiu części, liczy ponad 200 stron, przygotowane jest także jego streszczenie. Największą nowością jest prezentacja wstępnych analiz dotyczących akt spraw, w których doszło do przedawnienia karalności czynu. Mowa o sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego małoletnich z ostatnich 50 lat. Statystyki przedstawiają m.in.: kim są sprawcy i osoby przez nich skrzywdzone, czas przedawnienia i rodzaje czynów.
22 lipca 2022 r. Prezydent RP przesłał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji, który zawiera m. in. dokładne procedury prowadzenia postępowań wyjaśniających, których wynikiem może być wpisanie sprawcy przestępstwa, które uległo przedawnieniu, do Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym.

 

 

Podsumowany został także stan realizacji rekomendacji wskazanych przez Państwową Komisję w pierwszym Raporcie. Zaprezentowane będą także statystyki ze spraw przyjętych w okresie sprawozdawczym, jak też od początku powstania Komisji. Ponadto, przedstawione będą informacje o uczestnictwie Państwowej Komisji w postępowaniach sądowych na prawach oskarżyciela posiłkowego po stronie osoby skrzywdzonej; złożone do Prokuratora Krajowego wnioski o kasację / skargę nadzwyczajną kierowane do Sądu Najwyższego. Na podstawie powyższych analiz zostały także zidentyfikowane problemy występujące w postępowaniach prokuratorskich oraz sądowych.

 

 

W drugim Raporcie szerzej przedstawione zostały przedsięwzięcia edukacyjno-prewencyjne, zarówno w ramach współpracy z poszczególnymi ministerstwami, instytucjami i organizacjami, jak też prowadzona przez Państwową Komisję kampania społeczna #RozmawiajReaguj i jej efekty. Szczegółowo opisane zostały działania związane z próbą poznania skali zjawiska wykorzystania seksualnego dzieci przez sprawców wysoko funkcjonujących, w szczególności mających zawodowo kontakt z dziećmi.