Dzieci wykorzystane seksualnie przeważnie nie mają wsparcia psychologa, psychiatry czy seksuologa na etapie postępowań prokuratorskich. Z drugiej strony, sprawcy przestępstw pedofilskich w cyberprzestrzeni nie są konsultowani seksuologicznie pod kątem ryzyka ponownego popełnienia czynów. Są to kolejne wstępne wnioski z przeprowadzonej przez Państwową Komisję ds. Pedofilii analizy akt zakończonych postępowań sądowych. Szczegółowe dane będą przedstawione w lipcowym raporcie.

Objęcie pokrzywdzonych dzieci i młodzieży opieką psychologa czy psychiatry na etapie postępowań przygotowawczych (prokuratorskich) jest szczególnie ważne. Może uchronić dziecko przed powtórnym zranieniem oraz wycofaniem informacji o przestępstwie. Są to istotne czynniki mające znaczenie w trakcie składania przez osobę małoletnią zeznań. Ze zgromadzonych w badaniu danych wynika, że wsparcie psychiatryczne czy psychologiczne w postępowaniach ma tylko od 6 do 14 proc. pokrzywdzonych małoletnich.

Kluczowe jest również właściwe diagnozowanie sprawców przestępstw seksualnych. Z badań Państwowej Komisji ds. Pedofilii wynika, że w sprawach przestępstw internetowych brakuje zasięgania opinii biegłych seksuologów, oceniających zachowanie sprawcy gromadzącego pornografię dziecięcą. W efekcie, sąd przy wymierzaniu kary nie dysponuje informacją co do przyszłego zagrożenia ze strony sprawcy. Opinia seksuologa pomaga w zastosowaniu adekwatnych kar i środków resocjalizacyjnych czy terapeutycznych, które mogą zmniejszać ryzyko recydywy. Rodzaj kary w sprawach wykorzystania seksualnego małoletnich powinien być pochodną nie tylko rodzaju, ciężaru przestępstwa, ale też profilu sprawcy.

Ponadto, sądy rzadko zalecają czy zobowiązują sprawców do podjęcia terapii, w szczególności terapii uzależnienia od alkoholu. Tymczasem zdecydowana większość sprawców – 80 proc. w badanych przez Komisję sprawach – popełnia czyn pod wpływem alkoholu lub jest uzależnionych (lub od substancji narkotycznych).

Badanie zjawiska pedofilii w Polsce zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 669 tomów akt z 262 prawomocnie zakończonych skazaniem postępowań sądowych, z lat 2017-20. Dane zostały zebrane według szczegółowych kwestionariuszy. Badania  są kontynuowane. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem raportu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Publikacja zaplanowana jest na koniec lipca b. r.