Państwowa Komisja zwróciła się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz biskupów ordynariuszy o przyjęcie rozwiązań, które wstrzymają niszczenie akt spraw dotyczących wykorzystania seksualnego małoletnich. Państwowa Komisja jest jedyną instytucją, która – w ramach tzw. postępowań wyjaśniających – może wyjaśniać sprawy, w których nastąpiło przedawnienie karalności. Ze względu na istniejące regulacje wewnętrzne sądów powszechnych, prokuratur i Kościoła katolickiego, istnieją uzasadnione obawy, że akta, na podstawie których Państwowa Komisja ma prowadzić postępowania wyjaśniające, zostaną zniszczone zanim będzie możliwość podjęcia czynności w sprawie.

 

Do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Państwowa Komisja wnioskuje o to, żeby sprawy dotyczące przestępstw określonych w rozdziale XXV Kodeksu karnego (przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) a popełnionych na szkodę małoletniego poniżej lat 15 – zostały zaliczone do materiałów archiwalnych kategorii A, tj. spraw, które po upływie okresu przechowywania nie podlegają niszczeniu (przechowywanie wieczyste).

 

Państwowa Komisja apeluje do biskupów o odstąpienie – w przypadku spraw wykorzystania seksualnego małoletnich poniżej 15 lat – od stosowania kanonu 489 § 2 Kodeksu prawa kanonicznego, który stanowi, że „każdego roku należy zniszczyć dokumenty spraw karnych w zakresie obyczajów, dotyczące osób zmarłych albo spraw zakończonych przed dziesięciu laty wyrokiem skazującym, zachowując krótkie streszczenie faktu wraz z tekstem wyroku”. Państwowa Komisja wnosi także o zachowanie dokumentów w pozostałych sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego małoletnich, w tym wszelkich innych materiałów występujących w postępowaniach sądowo-kanonicznych lub karno-administracyjnych.

 

Apel o nieniszczenie akt jest wynikiem analizy procedur przechowywania akt zarówno obowiązujących sądy powszechne, prokuratury, jak i prowadzonych przez instytucje kościołów i związków wyznaniowych. Doświadczenia komisji dominikańskiej oraz francuskiej (CIASE) potwierdzają, że dopiero poznanie konkretnych spraw, zawierających opisy przestępstw i podjęte działania, umożliwią ocenę postępowania. Analiza procedur przechowywania przez różne organizacje dokumentacji dotyczącej czynności przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 będzie kontynuowana.

Pisma zostały wysłane w tym tygodniu.