• grudnia
  13

  13 grudnia

  #RozmawiajReaguj – rusza pierwsza kampania społeczna Państwowej Komisji w mediach elektronicznych
 • 13

  13 grudnia

  Apel do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i biskupów aby odstąpić od niszczenia akta spraw dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci
 • listopada
  24

  24 listopada

  Pierwszy rok przyjmowania zgłoszeń Państwowa Komisja podsumowuje przyjęciem 526 spraw, 524 telefonami i ponad 59 spotkaniami z pokrzywdzonymi. Z tego 83 sprawy przedawnione zakwalifikowano na postępowanie wyjaśniające a 182 zostały zakończone.
 • 15

  15 listopada

  Spotkanie inaugurujące prace Zespołu ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości - z udziałem Państwowej Komisji
 • października
  20

  20 października

  Spotkanie z Fundacją im. św. Brata Alberta ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego
 • 15

  15 października

  Wystąpienie do okręgowych sądów lekarzy oraz pielęgniarek i położnych o informacje na temat molestowania dzieci
 • września
  28

  28 września

  Rozpoczęcie współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
 • 21

  21 września

  Udział przedstawicieli Państwowej Komisji w kongresie młodzieżowych ośrodków wychowawczych
 • 17

  17 września

  Państwowa Komisja proponuje polskiemu Episkopatowi powołanie wspólnego zespołu do zbadania akt kościelnych
 • 13

  13 września

  13 - 14 września udział Przewodniczącego Państwowej Komisji w 88. sesji Komitetu Praw Dziecka ONZ
 • 10

  10 września

  Przekazanie Komitetu Praw Dziecka ONZ raportu Państwowej Komisji z realizacji w Polsce zaleceń Komitetu z 2015 r. z 17 rekomendacjami
 • 6

  6 września

  Wystąpienie do 68 związków sportowych o dane na temat wyjaśniania przypadków podejrzeń molestowania nieletnich
 • lipca
  26

  26 lipca

  Publikacja Pierwszego Raportu Państwowej Komisji
 • 9

  9 lipca

  Wystąpienie do ponad 70 katolickich męskich zgromadzeń zakonnych o informacje oraz akta postępowań karno- administracyjnych zostało wysłanych do przedstawicieli
 • 6

  6 lipca

  Pierwsza kasacja postępowania sądowego uwzględniona przez Prokuratora Generalnego z inicjatywy Państwowej Komisji
 • czerwca
  24

  24 czerwca

  Prośba o informacje dotyczące przestępstw seksualnych dokonanych przez duchownych Kościoła katolickiego skierowana do watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, jako właściciela akt postępowań kanonicznych
 • 17

  17 czerwca

  Spotkanie z wiceminister Marzeną Machałek z Ministerstwa Edukacji i Nauki ws. działań prewencyjnych w ramach edukacji włączającej
 • maja
  31

  31 maja

  Spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Renatą Szredzińską, Martą Skierkowską i mec. Katarzyna Kataną
 • 10

  10 maja

  Spotkanie z kierowanym przez abp. Wojciecha Polaka Zespołem Komisji Episkopatu Polski ds. kontaktów z Państwową Komisją
 • 7

  7 maja

  Wystąpienie Komisji do zwierzchników Kościołów w Polsce: prawosławnego, greckokatolickiego, ewangelicko-reformowanego, luterańskiego, zielonoświątkowego oraz zboru Świadków Jehowy – ws. informacji o danych statystycznych i sposobie postępowania we wspólnotach w przypadku wykorzystywania seksualnego małoletnich
 • kwietnia
  26

  26 kwietnia

  Złożenie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy projektu zmian w ustawie o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z 30 sierpnia 2019 r.
 • 15

  15 kwietnia

  15 - 21 kwietnia Wysłanie pytań do szpitalnych oddziałów psychiatrycznych i do rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego o ocenę obecnych zasad pracy i postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwem seksualnym pacjentami dziecięcych i młodzieżowych oddziałów psychiatrycznych oraz o dane statystyczne
 • 9

  9 kwietnia

  Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia
 • 8

  8 kwietnia

  Wysłanie pisma do 56 ekspertów seksuologii z prośbą o rekomendacje dotyczące przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu dzieci, pomocy ofiarom oraz osobom z grupy ryzyka
 • marca
  30

  30 marca

  Pierwszych pięć miesięcy przyjmowania zgłoszeń Komisja podsumowuje przyjęciem 270 spraw, blisko 300 telefonów i ponad 30 spotkaniami z pokrzywdzonymi; Z tego 100 spraw zgłoszono do prowadzenia prokuraturze, przekazano 35 zawiadomień ws. niedopełnienia obowiązku prawnego zgłoszenia informacji organom ścigania (art. 240 k.k.) a 34 sprawy przedawnione zakwalifikowano na postępowanie wyjaśniające; przeanalizowano też akta prawie 300 zakończonych spraw sądowych
 • 25

  25 marca

  25 - 29 marca Wystąpienie do wszystkich diecezji, archidiecezji i Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego o informacje ws. procesów karno-administracyjnych, jak również o przesłanie akt
 • 12

  12 marca

  Spotkanie z przedstawicielami kościelnej Fundacji Świętego Józefa - ks. Grzegorzem Strzelczykiem, Martą Titaniec i ks. dr. Janem Dohnalikiem
 • lutego
  22

  22 lutego

  22 lutego - 1 marca Pisemne wystąpienie do wszystkich sądów biskupich o udzielenie informacji dot. postępowań kanonicznych od 1 stycznia 2000 r. oraz o udostępnienie akt
 • 10

  10 lutego

  Po raz pierwszy Państwowa Komisja przystąpiła do sądowego postępowania karnego na prawach oskarżyciela posiłkowego
 • 2

  2 lutego

  Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i złożenie projektu kompleksowych zmian w prawie karnym w zakresie zwiększenia ochrony prawnokarnej dzieci przed przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajnośc
 • stycznia
  27

  27 stycznia

  Nawiązanie współpracy z Komendą Główną Policji – spotkanie z komendantem gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem i z gen. insp. Pawłem Dobrodziejem
 • 21

  21 stycznia

  Spotkanie z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim
 • 21

  21 stycznia

  Spotkanie z Prokuratorem Krajowym Bogdanem Święczkowskim oraz przedstawicielami Prokuratury Krajowej
 • 20

  20 stycznia

  Rozpoczęcie badań aktowych - zwrócenie się do sądów w całej Polsce o przysłanie zakończonych do końca 2020 r. akt spraw karnych w sprawach o przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity